Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii z dnia 16 października 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych

W związku z decyzją Rządu RP o wprowadzeniu szczególnych ograniczeń w działalności szkół wyższych zlokalizowanych w tzw. strefach czerwonych uprzejmie informuję, że:

 • od dnia 19.10.2020 r. wszystkie ćwiczenia realizowane na Wydziale Chemii odbywać się będą w trybie zdalnym. Nowe plany zajęć umieszczone zostaną na stronie Wydziału (https://www.chem.umk.pl/student/szczegolowy-plan-zajec/) w dniu dzisiejszym. Proszę o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami;
 • od dnia 26.10.2020 r. uruchomione zostaną zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy.

 

Z poważaniem

Prof. dr hab. Iwona Łakomska
Dziekan Wydziału Chemii

więcej informacji

zdjęcie

Pismo JM Rektora UMK dotyczące zasad informowania o kwarantannie

Szanowni Państwo,

 w związku z  obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 chciałbym Państwa poinformować o podstawowych regulacjach dotyczących kwarantanny i procedury informowania pracodawcy o jej odbywaniu.  Zgodnie  z art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) kwarantanna jest środkiem zapobiegawczym mającym na celu zapobieżenie szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych poprzez odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie.

W przypadku wydania przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego decyzji o konieczności poddania się kwarantannie procedura informowania pracodawcy na UMK wygląda następująco:

Pracownik, który został skierowany na kwarantannę, informuje swojego bezpośredniego przełożonego o nieobecności w pracy z powodu kwarantanny telefonicznie lub mailowo.

 1. Bezpośredni przełożony przekazuje do Działu Spraw Pracowniczych (w części toruńskiej na adres: kwarantanna@umk.pl) lub do Działu Spraw Pracowniczych Collegium Medicum (na adres: kwarantanna1@cm.umk.pl) informację o objęciu pracownika kwarantanną z podaniem okresu jej odbywania.
 2. W przypadku możliwości wykonywania pracy bezpośredni przełożony przesyła wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną dla pracownika w tym samym mailu.
 3. Pracownik po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie z Sanepidu przesyła skan tej decyzji do Działu Płac (w części toruńskiej na adres: dplace@umk.pl) lub do Działu Płac Collegium Medicum (na adres: place@cm.umk.pl).
 4. Obowiązek kwarantanny może powstawać z mocy prawa np. dla osób powracających do kraju, po przekroczeniu granicy. W tym wypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji o skierowaniu na kwarantannę. O odbywaniu kwarantanny pracownik jest zobowiązany powiadomić swojego przełożonego. Ponadto w terminie 3 dni od zakończenia kwarantanny pracownik jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie potwierdzające odbycie kwarantanny i przesłać je do Działu Płac (w części toruńskiej na adres: dplace@umk.pl) lub do Działu Płac Collegium Medicum (na adres: place@cm.umk.pl) – oświadczenie dostępne na stronie internetowej Działu Płac/Działu Płac CM.

 

Z wyrazami szacunku

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Sokala

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii dotyczący sposobu informowania o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Szanowni  Państwo, Pracownicy Wydziału Chemii,

W trosce o nasze bezpieczeństwo, zapewnienie ciągłości procesu kształcenia oraz odpowiedniej komunikacji uprzejmie przypominam, że:

1. W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem pracownicy proszeni są o nieprzychodzenie na wydział oraz o niezwłoczne zasięgnięcie porady lekarskiej.

2. W przypadku potwierdzenia obecności koronawirusa u pracownika wydziału, należy o tej sytuacji niezwłocznie  poinformować bezpośredniego  przełożonego oraz Dziekana wydziału (mailowo lub telefonicznie), który podejmie stosowne działania i poinformuje władze rektorskie.

3. Wszelkie decyzje o samoizolacji pracowników wydziału podejmuje Dziekan.

4. Decyzję o skierowaniu pracownika na kwarantannę podejmuje stacja sanitarno-epidemiologiczna.

5. W przypadku wystąpienia u studenta lub doktoranta przebywającego na terenie uczelni niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy go niezwłocznie odizolować od innych osób. Osoba taka powinna udać się transportem indywidualnym do miejsca zamieszkania, a gdy jest to niemożliwe, powinna oczekiwać na transport w izolatorium (pokój 78). O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Prodziekana ds. Studenckich i Dydaktyki (§ 3 komunikat Dziekana Wydziału Chemii UMK z dnia 1 października 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021).

6. Zmianę przyjętego na wydziale systemu kształcenia w semestrze zimowym 2020/21 podejmuje Dziekan.

 

Z poważaniem

Prof. dr hab. Iwona Łakomska
Dziekan Wydziału Chemii

więcej informacji

zdjęcie

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UMK z dnia 1 października 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

Nowi Profesorowie

Z przyjemnością informujemy, że Pan prof. dr hab. Wojciech Kujawski z Katedry Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów oraz Pan prof. dr hab. Jacek Ścianowski z Katedry Chemii Organicznej na mocy postanowienia Prezydenta RP z 28 września 2020 r. otrzymali nominacje profesorskie.

Gratulujemy, życzymy wielu sukcesów!!!

więcej informacji

zdjęcie

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną

Uprzejmie informujemy, że dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rok 2019 za rozprawę habilitacyjną.

Więcej informacji na stronie www: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-wdrozeniowa-lub-artystyczn.html

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

więcej informacji

zdjęcie

Najnowsza wysoko punktowana publikacja na Wydziale Chemii!

Z przyjemnością informujemy, że naukowcy Wydziału Chemii: prof. dr hab. Artur Terzyk, dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK oraz mgr Adam Bieniek weszli w skład międzynarodowego i multidyscyplinarnego zespołu (prof. Kaneko -Japonia, prof. Keskin - Turcja, prof. Sarkisov - UK, prof. Kowalczyk - Australia), który podjął się stworzenia pracy, w której zostało przedstawione po raz pierwszy całościowe podejście do użyteczności MOF w terapiach antynowotworowych. Owocem tej pracy jest publikacja artykuł w jednym z wiodących czasopism chemii materiałowej, jakim jest Progress in Materials Science (5 –letni IF = 37.352).

więcej informacji

zdjęcie

Nowa Pani Profesor

 

Z przyjemnością informujemy, że Pani prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch z naszego wydziału na mocy postanowienia Prezydenta RP z 21 września 2020 r. otrzymała nominację profesorską.

Gratulujemy, życzymy wielu sukcesów!!!

więcej informacji

zdjęcie

Uroczysta Immatrykulacja I roku

8 października br. w Auli UMK Studenci pierwszych lat studiów naszego Wydziału złożyli ślubowanie w trakcie wydziałowych uroczystości otwarcia kolejnego roku akademickiego. 

 

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub inżynieryjną w zakresie chemii

Oddział Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub inżynieryjną w zakresie chemii.

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego ogłasza konkurs na najlepsza pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni.

więcej informacji

zdjęcie

KOMUNIKAT DZIEKANA WCh W SPRAWIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W TRYBIE STACJONARNYM

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r. oraz  w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich ogłaszam następujące zasady organizacji procesu kształcenia obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

 1. Wszystkie wykłady, lektoraty i seminaria dyplomowe będą odbywały się zdalnie w trybie synchronicznym (w czasie rzeczywistym zgodnie z planem); 
 2. Ćwiczenia i laboratoria, dla których osiągnięcie efektów uczenia się wymaga bezpośredniego kontaktu, będą realizowane w formie stacjonarnej lub hybrydowej z zachowaniem zasad dystansu społecznego i zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego

więcej informacji

zdjęcie

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH ZAPRASZA NA KURSY JĘZYKOWE. WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  UMK zaprasza studentów, doktorantów,  pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracji Wydziału Chemii na odpłatne kursy językowe.

więcej informacji

zdjęcie

Nagroda KChA PAN za wybitne osiągnięcia

Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk przyznał Panu Profesorowi Bogusławowi Buszewskiemu nagrodę za wybitne osiągnięcia w badaniach z dziedziny chemii analitycznej za  publikację w Chemical Reviews pt. " Column characterization and select systems in reversed-phase high-performance liquid chromatography".

dyplom

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

więcej informacji

zdjęcie

IDUB: Wyniki konkursu INCOOP

Rozstrzygnięty został konkurs na mikrogranty realizowany w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

więcej informacji

zdjęcie

GRANTY DLA KOBIET NAUKOWCÓW

Kobiety poprowadzą projekty hi-tech! Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nową edycję konkursu Small Grant Scheme, finansowanego z Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

więcej informacji

zdjęcie

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

28 września 2020 r. o godz. 12:00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja 2020 - druga tura

14 września rozpocznie się tura uzupełniająca na wybrane kierunki stacjonarnych studiów licencjackich i jednolitych magisterskich.

więcej informacji

zdjęcie

W Komitecie Krystalografii PAN

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Andrzej Wojtczak został wybrany na członka Komitetu Krystalografii Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023 "z grupy specjalistów, w tym specjalistów z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki".

Gratulujemy wyboru i życzymy dalszych sukcesów!!!

więcej informacji

zdjęcie

Mgr Piotr Kamedulski z nagrodą na XXVII Welconomy Forum

Nagroda im. prof. Stefana Mellera w konkursie na "Najlepiej prowadzony Start-Up wśród studentów UMK w Toruniu w 2019 roku".
 
 

więcej informacji

zdjęcie

W komitecie PAN

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Alina Sionkowska została powołana do Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej  Polskiej Akademii Nauk, którego działanie obejmuje:

 • Analizę i ocenę istotnych problemów biocybernetyki i inżynierii biomedycznej lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych,
 • Upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konferencji naukowych,
 • Przeprowadzanie ocen stanu rozwoju i potrzeb biocybernetyki i inżynierii biomedycznej lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Akademii,
 • Przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących biocybernetyki i inżynierii biomedycznej lub pokrewnych dyscyplin naukowych,
 • Współpracę z organami i instytucjami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową,
 • Współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • Dbałość o reprezentowany wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, w tym przez rozwój współpracy międzynarodowej,
 • Wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywanie multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Akademii,
 • Ocenę wydawnictw naukowych dotyczących biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!!!

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat ws. kształcenia

Komunikat dotyczący organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

POMOC DLA WIESI

Nazywam się Wiesława Topolska i jestem pracownikiem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Mam męża, który jest pracownikiem Wydziału Chemii UMK w Toruniu i pięcioro dzieci, z których najmłodsze (2-letnia Karolina) jest niepełnosprawne wskutek rozszczepu kręgosłupa.

Na początku 2019 roku wykryto u mnie pięć tętniaków mózgu. Wkrótce potem, w czerwcu 2019, przeszłam operację usunięcia dwóch najniebezpieczniejszych z nich. Niestety po operacji pojawił się niedowład prawej strony ciała. Nie mogłam chodzić i ruszać ręką. Dodatkowo pojawiły się zaburzenia mowy, słuchu, wzroku oraz drobne problemy z pamięcią.

Dzięki szybko podjętej intensywnej rehabilitacji udało mi się w dużym stopniu odzyskać kontrolę nad prawą stroną ciała, wciąż jednak lekko utykam na prawą nogę oraz mam duże trudności z tak prostymi czynnościami jak posmarowanie kromki chleba, zjedzenie zupy, nie wspominając o zmianie pieluszki najmłodszej córce.

Moja rehabilitacja związana jest z dość dużymi kosztami, zwłaszcza, że córka również jest rehabilitowana. Do tego dochodzą dojazdy i inne koszty dodatkowe. Dlatego jeśli chcesz i możesz mnie wspomóc możesz to uczynić wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji Polsat, z którego pokrywam koszty mojej rehabilitacji:

PLUS BANK S.A. O/Warszawa

21 1680 1248 0000 3333 4444 5555

Tytuł przelewu: TOPOLSKA WIESŁAWA 7075

więcej informacji

Archiwum