Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Rekrutacja 2023

Informacje ogólne

Rekrutacja śródroczna

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

UWAGA!!! 

Kandydaci przyjęci na studia stacjonarne drugiego stopnia w rekrutacji letniej 2022/2023 muszą złożyć rezygnację, aby zostać przyjętym w rekrutacji śródrocznej.

UWAGA!!! 

W przypadku składania dokumentów bezpośrednio w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zaleca się założenie maseczki oraz zdezynfekowanie dłoni.

UWAGA!!!

Kandydat, który został przyjęty na studia (po złożeniu w terminie dokumentów), jest zobowiązany do wpłacenia 22 zł za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną. Dla osób zwolnionych z opłaty rekrutacyjnej zostanie automatycznie wygenerowany numer konta, na które będzie trzeba wnieść tę opłatę.

Informacje Studia w Toruniu
Wymagane dokumenty
 1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania; przed wydrukowaniem podania kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 2. poświadczoną przez UMK kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych – oryginał dokumentu do wglądu,
 3. poświadczoną przez UMK kserokopię suplementu do dyplomu – oryginał dokumentu do wglądu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów – osoby, które legitymują się dyplomem lub zaświadczeniem wydanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uwaga! Suplement należy złożyć tylko w przypadku, gdy jest wymagany w szczegółowych aktach prawnych zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 43 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 (ze zm.),

 

Dyplom wydany za granicą

W przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych został wydany za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany i który został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem uprawniającym do ubiegania się o podjęcie studiów drugiego stopnia oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

Do dyplomu uzyskanego za granicą kandydat zobowiązany jest dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano dyplom, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez uczelnię lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom ukończenia studiów. Dyplom uczelni wyższej musi być zalegalizowany, przetłumaczony i uznany w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim dyplomom. W przypadku gdy dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą podlega uznaniu w Polsce, w trybie nostryfikacji przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż do dnia 30 marca br. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony z listy studentów.

Termin składania dokumentów od 13.02.2023 r. (poniedziałek) – 28.02.2023 r. (wtorek)  godz. 15.00
Miejsce składania dokumentów REKTORAT (parter, pokój 21), ul. Gagarina 11
Adres przesłania dokumentów Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

Skrócona instrukcja rekrutacji dla Kandydata na studia stacjonarne I stopnia:

 1. Zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 2. Wybór przedmiotów i poziomu egzaminów maturalnych, które uprawniają kandydata do ubiegania się o przyjęcie na wybrane kierunki studiów UMK.
 3. Wybór dowolnej liczby kierunków studiów (spośród wszystkich kierunków oferowanych przez UMK) i ustalenie priorytetów. Należy pamiętać, że najważniejszy dla Kandydata kierunek musi być na pozycji nr 1.
 4. Należy wpłać wyliczoną przez IRK opłatę rekrutacyjną na wskazany przez system indywidualny numer konta. Liczy się data dokonania przelewu. Informacja o zaksięgowaniu przelewu pojawi się w IRK po 2-3 dniach. Jeżeli jest wnoszona opłata tylko za część wybranych kierunków studiów, ustal priorytety w zakładce “Płatności”.
 5. Aby być uwzględnionym w procesie rekrutacji należy mieć uzupełnione dane, wprowadzony wynik matury, zaznaczone kierunki studiów i wniesioną opłatę rekrutacyjną w wyznaczonym terminie. Tylko taka rejestracja jest poprawna!
 6. Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być zamieszczone w systemie IRK przed złożeniem dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (zdjęcie będzie umieszczone w formularzu podania o przyjęcie na studia; nie musi być zamieszczone do dnia zamknięcia rejestracji elektronicznej). Zdjęcie otrzyma status „oczekujące na akceptację”. Będzie akceptowane we wrześniu, przed wydrukowaniem legitymacji.
 7. Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego lub laureatami konkursów ogólnopolskich muszą dostarczyć zaświadczenie o tytule laureata/finalisty do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji.
 8. Kandydaci, którzy posiadają osiągnięcia sportowe muszą dostarczyć zaświadczenie o osiągnięciach sportowych do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji.
 9. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy sprawdzić w IRK komunikat w sprawie zakwalifikowania na studia.
 10. Jeśli na koncie Kandydata w IRK wyświetli się informacja „zakwalifikowany na studia” należy dostarczyć drogą korespondencyjną komplet dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 11. Liczy się data dostarczenia dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data nadania!

Szczegółowa instrukcja rekrutacji tutaj.

Opłata Rekrutacyjna – podstawowe informacje


Kierunki stacjonarne pierwszego stopnia (s1)

CHEMIA, CHEMIA KOSMETYCZNA, CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWOŚCI, CHEMISTRY

Zasady kwalifikacji

Priorytety przy wyborze kierunków

Wymagane dokumenty na studia I stopnia (s1)

Więcej informacji na temat wyboru przedmiotu do wskazanie, przeliczników punktów oraz obliczenia wyniku postępowania kwalifikacyjnego znajduje się na stronach poszczególnych kierunków studiów:


Kierunki stacjonarne drugiego stopnia (s2)

CHEMIA ŚRÓDROCZNA, CHEMIA, CHEMIA KOSMETYCZNA, CHEMIA KRYMINALISTYCZNA, CHEMIA MEDYCZNA, CHEMISTRY

Rekrutacja śródroczna
Etapy rekrutacji Terminy
Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 16.01 – 28.02.2023 r. do godz. 14:59
Złożenie wymaganych dokumentów
Składanie dokumentów 13.02 – 28.02.2023 r. do godz. 15:00
Ogłoszenie wyników
Wyniki rekrutacji śródrocznej 02.03.2023 godz. 12:00

Wymagane dokumenty na studia II stopnia (s2)

Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Więcej informacji na temat zasad kwalifikacji znajduje się na stronach poszczególnych kierunków: