Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Misja i cele Wydziału Chemii

Wejście do budynku Wydziału Chemii

Wydział Chemii realizuje misję Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Założenia Strategii Wydziału Chemii wpisują się w Strategię Uniwersytetu na lata 2011-2020 i określają następujące długofalowe cele programowe:

  • czynne i twórcze uczestnictwo w światowym nurcie badań naukowych i aktywnej współpracy z najwybitniejszymi ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą,
  • zapewnienie studentom możliwości uzyskania najwyższego poziomu wykształcenia i wszechstronnego rozwoju,
  • wkład w dalszy rozwój potencjału intelektualnego województwa kujawsko-pomorskiego oraz wzrost innowacyjności,
  • dysponowanie nowoczesną bazą materialną, zapewniającą bardzo dobre warunki studiowania i pracy naukowo-badawczej odpowiadającej wysokim standardom światowym,
  • wydawanie dyplomów ukończenia studiów cieszących się najwyższym uznaniem pracodawców,
  • łączenie tradycji z nowoczesnością – sprawne zarządzanie, kreowanie przyjaznych i efektywnych relacji wewnętrznych oraz zewnętrznych, godną naśladowania kulturę organizacyjną,
  • uzyskanie trwałego miejsca w elitarnej grupie najlepszych polskich uczelni i liczących się uniwersytetów europejskich.

Wydział Chemii UMK realizuje swą misję czerpiąc z bogatego dziedzictwa osiągnięć i tradycji Uniwersytetu i samego Wydziału, wykorzystując przy tym możliwości, stwarzane przez Rzeczpospolitą Polską i zjednoczoną Europę oraz rozwijający się demokratyczny świat i najbliższe otoczenie. Misja Wydziału obejmuje rozwój wiedzy i zrozumienie praw natury, kształtowanie umysłów i umiejętności młodego pokolenia na potrzeby Torunia, regionu i kraju. Misja ta spełniana jest we współpracy z innymi instytucjami naukowymi i przemysłowymi krajowymi i zagranicznymi.

Formułując cele, strategia Wydziału Chemii określa, do kogo kierowana jest oferta edukacyjna i badawcza, a także wskazuje sposoby realizacji tych celów, w tym zdobywania środków finansowych, wspierających podejmowane działania. Strategia wyznacza również zamierzone efekty i sposoby ich oceny oraz modyfikacji.

Strategia Wydziału Chemii uwzględnia zmiany w prawie, które mają na celu zdynamizowanie aktywności środowiska akademickiego i lepsze dostosowanie do szybko zmieniających się potrzeb współczesnego świata. Realizuje ona cele zawarte w dokumentach państwowych, dotyczących strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Ponadto bierze pod uwagę Krajowe Ramy Kwalifikacji.

Wprowadzanie strategii zapewni zrealizowanie programu rozwojowego, który w dokumencie UMK jest ujęty w formie celów strategicznych i operacyjnych dotyczących trzech obszarów działalności Uczelni: nauki, kształcenia i zarządzania.

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.70 ust.1) oraz Statutem UMK (§ 52 ust.2) dziekan zobligowany jest do przygotowania strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią rozwoju uczelni. Na podstawie § 49 ust.1 pkt.1 Statutu UMK ostateczną wersję tego dokumentu uchwala Rada Wydziału.