Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Podstawowe informacje o przebiegu studiów

 1. Studia trwają 4 lata i są bezpłatne.
 2. Obowiązkowe zajęcia wynikające z programu studiów doktoranckich będą prowadzone częściowo metodą e-lerningu lub w form indywidualnych
 3. Plan studiów jest analogiczny jak dla Studiów Doktoranckich z zakresu chemii
 4. Do zaliczenia każdego roku wymagane jest uzyskanie liczby punktów ECTS wynikających z planu, zdanie co najmniej 2 egzaminów, odbycie praktyk zawodowych (w wymiarze min. 10h rocznie) i złożenie sprawozdania rocznego.
 5. Przedmioty do wyboru wybierane są z listy  (po uzgodnieniu z opiekunem naukowym /promotorem):
     • wykładów dla doktorantów chemii,
     • wykładów ogólnouniwersyteckich,
     • przedmiotów do wyboru na studiach chemii S2 (jeżeli nie były realizowane wcześniej),
     • wykładów na innych kierunkach studiów.
 6. Doktorant wybiera lektorat 1 języka obcego w wymiarze 45 h (dopuszczalna realizacja we własnym zakresie).
  W przypadku certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia MNiSW z dn. 22 września 2011r., DU nr 204, poz. 1200, str. 12048), doktorant jest zwolniony z egzaminu doktorskiego z języka obcego. W przypadku zwolnienia z egzaminu – doktorant wybiera inny przedmiot, aby zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS.
 7. Zaliczenie wykładów przewidzianych programem studiów wymaga zdania egzaminu (z wyjątkiem dyscypliny dodatkowej i seminarium); a lektoratu – zaliczenia na ocenę.
 8. Przewód doktorski należy wszcząć najpóźniej do końca III roku studiów.
 9. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r.).
 10. Egzaminy doktorskie z dyscypliny dodatkowej (filozofii lub ekonomii) i języka obcego zdaje się po wszczęciu przewodu doktorskiego, egzamin z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – po złożeniu pracy i uzyskaniu pozytywnych recenzji.
 11. Warunkiem zaliczenia studiów i dopuszczenia do obrony doktorskiej jest uzyskanie 45 ECTS, zdanie  egzaminów z planowanych przedmiotów (w tym 3 doktorskich), odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych.
 12. Szczegółowy, indywidualny plan studiów doktoranckich jest ustalany z opiekunami naukowymi z uczelni i zakładu pracy oraz zatwierdzany przez kierownika Studiów Doktoranckich.