Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Dwóch kandydatów na rektora

Zdjęcie ilustracyjne
Kandydaci na rektora UMK w kadencji 2024-2028: (na zdj. od lewej) prof. dr hab. Andrzej Tretyn i prof. dr hab. Wojciech Wysota fot. fot. Andrzej Romański

O stanowisko rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w kadencji 2024-2028 będzie ubiegać się dwóch kandydatów: prof. dr hab. Andrzej Tretyn z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz prof. dr hab. Wojciech Wysota z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

W południe 18 stycznia minął termin zgłaszania kandydatów na rektora UMK. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń na posiedzeniu 19 stycznia Komisja Wyborcza Uniwersytetu ustaliła listę kandydatów w nadchodzących wyborach. O stanowisko rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w kadencji 2024-2028 ubiegać się będą:

  • prof. dr hab. Andrzej Tretyn z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych,
  • prof. dr hab. Wojciech Wysota z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Otwarte zebranie wyborcze elektorów, którzy wybiorą nowego rektora, odbędzie się 12 marca 2024 r. o godz. 16:00 w Auli UMK.

Więcej informacji wyborczych

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn urodził się 12 kwietnia 1955 r. w Mielęcinie. W 1974 r., po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, podjął studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ich ukończeniu został przyjęty na studia doktoranckie w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego. 1 grudnia 1981 r. został zatrudniony w Zakładzie Biologii Komórki UMK. Po obronie pracy doktorskiej w styczniu 1983 r. odbył 12-miesięczną służbę wojskową. W 1991 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a następnie w 1996 r. – tytuł profesora i w 1999 r. – stanowisko profesora zwyczajnego. W 1988 r. przez sześć miesięcy prof. Andrzej Tretyn był stypendystą Uniwersytetu Rolniczego w Wageningen (Wageningen Agricultural University w Holandii), a następnie przez trzy miesiące – Dutch Research Council (NWO). Od lutego 1990 r. do listopada 1991 r. jako stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta prowadził badania naukowe w Justus-Liebig University w Giessen w Niemczech. W ramach tego samego stypendium w roku 2000 przez trzy miesiące pracował naukowo w Max Planck Institute for Plant Breeding Research w Kolonii. Prof. Andrzej Tretyn był również stypendystą Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) w Plant Science Center, The Institute for Physical and Chemical Science (RIKEN) w Jokohamie w Japonii. Wcześniej – od kwietnia 1993 r. do sierpnia 1994 r. – w ramach Frontier Research Program pracował naukowo w RIKEN w Tokio. W roku 2004 przez trzy miesiące przebywał w Gyeongsang National University w Jinju w Korei Południowej. Dwukrotnie był laureatem francusko-polskiego programu Polonium, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Tuluzie we Francji.

Prof. Andrzej Tretyn był kierownikiem, głównym wykonawcą bądź wykonawcą w 11 projektach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych (KBN) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN). Wraz ze współpracownikami brał udział w V Programie Ramowym, wspólnie z naukowcami z Niemiec, Belgii i Czech. W latach 1998-2000 był kontraktorem i koordynatorem w unijnym programie Tempus Phare, w którym poza UMK uczestniczyły uniwersytety w Padwie (Włochy), Freiburgu (Niemcy) i Cambridge (Wielka Brytania).

Prof. Andrzej Tretyn jest autorem lub współautorem 386 publikacji (omega.umk.pl), z czego odpowiednio 144 i 134 odnotowane zostały w bazach Web of Science i Scopus. Według tych źródeł jego prace zostały zacytowane odpowiednio 2540 i 2780 razy (bez autocytowań), a jego wskaźnik Hirscha wynosi 24. Według bazy Google Scholar prace prof. Andrzeja Tretyna były cytowane 4853 razy, a wskaźnik Hirscha wynosi 32. Sumaryczny wskaźnik oddziaływania (impact factor – IF) wszystkich publikacji to 221.

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Andrzej Tretyn przeszedł wszystkie etapy kariery zawodowej: od asystenta po kierownika katedry, od dyrektora Instytutu Biologii Ogólnej przez dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (dwie kadencje), prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (dwie kadencje) po rektora UMK (dwie kadencje: 2012-2020). W latach 2016-2020 był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Prof. Andrzej Tretyn wypromował ponad 200 licencjatów i magistrów. Pod jego opieką naukową 19 osób uzyskało stopień doktora.

Od 50 lat interesuje się muzyką rockową, jego pasją są dalekie podróże i kuchnie świata.

 

Prof. dr hab. Wojciech Wysota urodził się 12 marca 1959 r. w Szadłowicach. W latach 1978-1982 studiował geografię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończył z wyróżnieniem. W 1982 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. W 1992 r. uzyskał stopień doktora nauk o Ziemi, a jego praca doktorska została wyróżniona prestiżowym dyplomem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. W 2003 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie geologii czwartorzędu w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie, a w 2012 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk o Ziemi. Od 2013 r. pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Geologii i Hydrogeologii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Profesor Wojciech Wysota jest uznanym specjalistą w zakresie geologii i geomorfologii glacjalnej oraz geologii i paleogeografii czwartorzędu. Prowadzi badania dotyczące genezy krajobrazu polodowcowego, historii i chronologii zlodowaceń plejstoceńskich oraz dynamiki ostatniego lądolodu skandynawskiego w Polsce. Jest autorem i współautorem ponad 290 publikacji, w tym 38 oryginalnych artykułów w czołowych czasopismach naukowych. Jego artykuły cytowane są w prestiżowych czasopismach zagranicznych (według Web of Science: 404 cytowania, indeks Hirscha 11; według bazy Scopus: 639 cytowań, indeks Hirscha 14).

Realizował kilka projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) i Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz uczestniczył w kilku projektach międzynarodowych. Kierował dużym projektem aplikacyjnym "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego" (2014-2015) oraz badaniami zespołowymi wyłaniającego się pola badawczego IDUB "Globalne zmiany środowiska" (2020-2023). Brał udział w realizacji szeregu umów i prac wdrożeniowych, ekspertyz, opinii i raportów środowiskowych na potrzeby gospodarki, przedsiębiorstw i jednostek samorządowych.

Odbył liczne pobyty i staże naukowe w Danii, Szwecji, Norwegii, Niemczech, Anglii, Irlandii, Szwajcarii, Finlandii, Litwie, Łotwie, Estonii, Białorusi, Rosji i Chinach. Współpracuje naukowo z uniwersytetami zagranicznymi, m.in. w Aarhus, Kopenhadze, Sheffield, Berlinie, Lund, Rydze, Tartu i Wilnie. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych. Był z wyboru członkiem Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (2012-2015) oraz wiceprezydentem Perybałtyckiej Grupy Roboczej (Peribaltic Working Group) INQUA (2012-2016).

Profesor Wojciech Wysota prowadzi wykłady i seminaria z zakresu geologii, geomorfologii i geografii fizycznej. Wypromował 35 magistrów oraz 4 doktorów. Jego wychowankowie byli kilkukrotnie laureatami konkursu Polskiego Towarzystwa Geograficznego na najlepszą pracę magisterską z geografii. Był wielokrotnie recenzentem w postępowaniach o nadanie tytułu profesora oraz w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Profesor Wojciech Wysota zajmował stanowiska i pełnił funkcje na różnych szczeblach organizacyjnych UMK oraz kierował i koordynował pracami wielu komisji i zespołów realizujących zadania w kluczowych obszarach działalności Uczelni. W latach 1997-1999 był zastępcą dyrektora Instytutu Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. W latach 2008-2012 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, zaś w latach 2012-2016 – dziekana Wydziały Nauk o Ziemi. Następnie w latach 2016-2020 pełnił funkcję prorektora UMK ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym. Obecnie (od 2020 r.) jest prorektorem UMK ds. nauki. Od 2020 r. jest koordynatorem programu IDUB, a od 2022 r. przewodniczy pracom zespołu strategicznego wdrażającego strategię UMK. Przewodniczył również pracom zespołu doradczego rektora ds. zarządzania kryzysowego w związku z pandemią COVID-19 oraz agresją Rosji na Ukrainę. W latach 2019-2020 był członkiem Strategy Board w konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE), a od 2023 r. reprezentuje UMK w konsorcjum Young European Research Universities (YERUN).

Profesor Wojciech Wysota za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i organizacyjnej wielokrotnie uzyskiwał nagrody i wyróżnienia rektora UMK. Za działalność edukacyjną został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013). W 2020 r. za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia. W 2021 r. za unikatowe wyniki badań w północno-wschodniej Polsce w konkursie Ministra Klimatu i Środowiska uzyskał zespołową Nagrodę "GEOLOGIA 2021" w kategorii "Dorobek, fundamentalne odkrycia".

pozostałe wiadomości