Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 30 września 2021 r.

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych oraz funkcjonowania Wydziału Chemii

§1

Zgodnie z Zarządzeniem nr 186 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszej społeczności ogłaszam następujące zasady organizacji procesu kształcenia:

1. Od dnia 4 października 2021 r. rozpocznie się realizacja zajęć dydaktycznych w trybie kontaktowym dla studentów wszystkich lat i kierunków realizowanych na Wydziale Chemii.

2. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane wg planu opublikowanego na stronie: https://www.chem.umk.pl/student/szczegolowy-plan-zajec/

3. W trybie zdalnym realizowane będą wyłącznie zajęcia ogólnouniwersyteckie znajdujące się w ofercie Wydziału Chemii.

4. Przed wejściem do sali dydaktycznej studenci i prowadzący mają obowiązek zdezynfekowania rąk.

5. Nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek zarówno w przestrzeni wspólnej budynków (biblioteki, korytarze, hole, klatki schodowe, windy, bary, toalety), jak i w salach dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych. Nauczyciel akademicki może prowadzić zajęcia bez maseczki.

6. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt.5, uniemożliwia doktorantom, studentom uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych. Nieobecność na zajęciach z tego powodu traktuje się jako nieobecność nieusprawiedliwioną.

7. Uczestnicy zajęć dydaktycznych muszą posiadać własne przybory (długopisy, kalkulatory itp.) oraz własne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, itp.).

§2

Szczegółowe zasady funkcjonowania administracji Uniwersytetu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników inżynieryjno-technicznych, obsługi i bibliotekarzy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 października 2021 r. do 28 lutego 2022 r. określa Zarządzenie nr 30 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2021 r.

1. Zgodnie z tym zarządzeniem pracownicy administracji, inżynieryjno-techniczni, obsługi i bibliotekarze, w ramach obowiązującego ich systemu czasu pracy, wykonują pracę na terenie Uniwersytetu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z epidemii COVID-19, można polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej na zasadach opisanych szczegółowo w Zarządzeniu nr 30.

3. W sytuacji wystąpienia konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, okoliczność ta może usprawiedliwiać nieobecność w pracy pracownika w okresie wskazanym w odrębnych W tym przypadku pracownik zobowiązany jest przesłać skan stosownego oświadczenia (formularze dostępne na stronie Działu Płac) drogą mailową na adres: dplace@umk.pl.

4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zakrywania w pomieszczeniach Wydziału ust i nosa przy pomocy maseczki. Nakaz ten nie obowiązuje, gdy w pomieszczeniu przebywa jedna osoba, albo więcej niż jedna osoba, dla których to pomieszczenie jest stałym miejscem wykonywania pracy i nie przebywają w nim czasowo inne osoby. 

§3

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, sugerujących zakażenie COVID-19, pracownicy, studenci, doktoranci, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala.

2. W przypadku zakażenia COVID-19, student uczestniczący w zajęciach na terenie Wydziału Chemii niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie władze wydziału przesyłając informację o zaistniałej sytuacji do prodziekana ds. studenckich i dydaktyki (wolan@chem.umk.pl).

3. W przypadku zakażenia COVID-19 pracownik wydziału niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego i Panią dziekan wydziału. 

4. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 nauczyciela akademickiego, studenta, doktoranta odbywających zajęcia na terenie Uniwersytetu, grupa lub grupy zajęciowe przechodzą̨ w tryb nauczania zdalnego na okres co najmniej 10 dni od daty ostatniego wspólnego kontaktu w grupie.

5. Nieobecność studenta, doktoranta na zajęciach obowiązkowych na terenie Uniwersytetu spowodowana kwarantanną lub izolacją domową, traktuje się̨ jako nieobecność usprawiedliwioną z obowiązkiem odrobienia lub zaliczenia zajęć. Student, doktorant ustala z prowadzącym zajęcia możliwość i formę odrobienia lub zaliczenia zajęć obowiązkowych.

6. Pracownicy, doktoranci, studenci i uczestnicy innych form kształcenia mogą zgłaszać na adres koronawirus@umk.pl wszelkie informacje i pytania dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Zobowiązuję wszystkich pracowników, studentów i doktorantów do zapoznania się z aktami prawnymi opublikowanymi na stronie Uniwersytetu:

https://portal.umk.pl/pl/article/nowe-zarzadzenia-rektora-i-kanclerza-1?utm_source=umk.pl&utm_medium=news&utm_campaign=nowe-zarzadzenia-723

 prof. dr hab. Iwona Łakomska
Dziekan Wydziału Chemii UMK

Komunikat

pozostałe wiadomości