Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Nowe Zarządzenia Rektora i Kanclerza UMK

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Od 18 grudnia obowiązują nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza UMK dotyczące organizacji kształcenia oraz funkcjonowania administracji Uniwersytetu w związku z epidemią COVID-19.

ZARZĄDZENIE Nr 270
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 z późn. zm.) z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

1. Zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym, które na podstawie zarządzenia Nr 228 Rektora UMK z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 367 z późn. zm.) są prowadzone na terenie Uniwersytetu (stacjonarnie lub hybrydowo), w okresie od dnia 4 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. prowadzi się zdalnie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwi dziekani mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym lub hybrydowym na regulowanych kierunkach medycznych prowadzonych w Collegium Medicum, na kierunku weterynaria oraz na ostatnim semestrze studiów inżynierskich.

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, wszystkie zaliczenia końcowe oraz egzaminy przeprowadza się w formie zdalnej.

4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, dyżury i konsultacje pracowników odbywają się w formie zdalnej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2020 r.

R E K T O R

prof. dr hab. Andrzej Sokala


 

ZARZĄDZENIE Nr 269
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 299), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

㤠4

1. Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 1 w formie ustnej odbywają się w sposób zdalny. 2. Prowadzący zajęcia wskazuje platformę, na której ma odbyć się egzamin lub zaliczenie oraz określa termin egzaminu lub zaliczenia (z określeniem dnia i godziny). 3. Rejestracja weryfikacji efektów uczenia się następuje poprzez sporządzenie przez egzaminatora protokołu z przebiegu egzaminu lub zaliczenia. 4. W przypadku uzasadnionej wątpliwości egzaminatora co do samodzielności i obiektywności przebiegu egzaminu lub zaliczenia, odpowiednio egzamin lub zaliczenie mogą być przez niego przerwane. 5. W sytuacji przerwania egzaminu lub zaliczenia na skutek problemów technicznych egzaminator podejmuje próbę ponownego nawiązania połączenia, przy czym próba podejmowana jest maksymalnie trzykrotnie w odstępach trzyminutowych. Jeśli połączenie zostanie przywrócone, pytanie zostaje unieważnione. Jeżeli w trakcie egzaminu lub zaliczenia dojdzie do trwałego przerwania połączenia pomiędzy egzaminatorem a przystępującym do egzaminu lub zaliczenia studentem, 2 egzaminator podejmuje decyzję czy przebieg egzaminu lub zaliczenia do momentu przerwania połączenia pozwala ocenić egzamin lub zaliczenie, stwierdza zakończenie egzaminu lub zaliczenia i wystawienie oceny albo unieważnia egzamin lub zaliczenie. Utratę połączenia, przerwanie egzaminu lub zaliczenia oraz decyzję o jego unieważnieniu odnotowuje się w protokole. W uzasadnionych przypadkach kolejne zaliczenie lub egzamin mogą być, za zgodą dziekana, przeniesione przez egzaminatora do realizacji w formie tradycyjnej w siedzibie Uniwersytetu.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

㤠5

1. Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 1 w formie pisemnej odbywają się w sposób zdalny. Prowadzący zajęcia określa termin egzaminu lub zaliczenia (z określeniem dnia, godziny i czasu trwania) oraz wskazuje platformę, na której ma odbyć się egzamin lub zaliczenie. 2. Egzaminator organizuje egzamin lub zaliczenie, o którym mowa w ust. 1, w sposób możliwie maksymalnie zapewniający samodzielność pracy studenta oraz kontrolę jego przebiegu. 3. Rejestracja weryfikacji efektów uczenia się następuje poprzez sporządzenie przez egzaminatora protokołu z przebiegu egzaminu lub zaliczenia. 4. W przypadku uzasadnionej wątpliwości egzaminatora co do samodzielności i obiektywności przebiegu egzaminu lub zaliczenia, egzamin lub zaliczenie może być przez niego przerwany/przerwane. 5. W sytuacji przerwania egzaminu lub zaliczenia na skutek problemów technicznych student niezwłocznie informuje egzaminatora o tych przyczynach za pośrednictwem poczty USOS. 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, egzamin lub zaliczenie zostają przez egzaminatora unieważnione. W uzasadnionych przypadkach kolejne zaliczenie lub egzamin mogą być, za zgodą dziekana, przeniesione przez egzaminatora do realizacji w formie tradycyjnej w siedzibie Uniwersytetu.”;

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

㤠5a

W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie egzaminu/zaliczenia końcowego wymaga wykorzystania infrastruktury Uniwersytetu, dziekan w porozumieniu z prowadzącym zajęcia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu/zaliczenia z danego przedmiotu w formie tradycyjnej w siedzibie Uniwersytetu. Jeżeli student ze względów epidemicznych nie będzie mógł uczestniczyć w takim egzaminie/zaliczeniu, dziekan wyznaczy inny termin lub inna formę inną formę egzaminu/zaliczenia zajęć.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2020 r.

R E K T O R

prof. dr hab. Andrzej Sokala


ZARZĄDZENIE Nr 37
Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 28 Kanclerza UMK z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 1 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Na podstawie § 10 zarządzenia Nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 309)

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 28 Kanclerza UMK z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 1 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 310) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Korespondencja papierowa złożona w kancelarii lub wyznaczonej portierni przed przekazaniem jej do właściwej komórki podlega kwarantannie do następnego dnia.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2020 r.

K A N C L E R Z

dr Tomasz Jędrzejewski

 

 

pozostałe wiadomości