Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów

Nowelizacja przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związana z włączeniem Polski w struktury Unii Europejskiej wymaga od pracowników służb BHP posiadania odpowiednich kwalifikacji w tej dziedzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) ze zm. – Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy)).

Absolwenci studiów z zakresu BHP mają prawo wykonywania zadań służb BHP oraz zajmowania kierowniczych stanowisk w komórkach organizacyjnych tych służb. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych lub przewidujących zatrudnienie w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, kierowników zakładów (wydziałów) produkcyjnych o dużym zagrożeniu, działaczy związkowych i społecznych inspektorów pracy. Ważnym jest również przygotowanie absolwentów studiów do działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, a przez to, do podniesienia ogólnego stanu świadomości społecznej w problematyce dotyczącej BHP w środowisku pracy.
Specyfiką Studium jest duża liczba zajęć prowadzonych w formie aktywnego uczestnictwa i podział studentów nawet na ośmioosobowe grupy ćwiczeniowe. Ćwiczenia praktyczne prowadzone są m.in. z wykorzystaniem programów komputerowych w Pracowni Informatyki WCh, w laboratoriach chromatograficznych (pomiary stężeń substancji szkodliwych) i warsztatach mechanicznych (pomiary światła i hałasu) WCh i pracowniach Działu Szkoleń BHP UMK (zajęcia z pierwszej pomocy i inne).

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z różnych dziedzin. Największy jest udział pracowników Wydziału Chemii i Działu Szkoleń BHP (m. in. absolwenci studiów podyplomowych prowadzonych przez CIOP w Warszawie). Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzą również wysokiej klasy specjaliści spoza UMK, jak również innych jednostek uczelni.

Rodzaj studiów:

studia ścisłe, studia społeczne

Czas trwania:

dwa semestry (218 godzin)

Plan studiów:

Załącznik nr 2 (295 KB)

Kierownik studiów: dr Marzanna Kurzawa

Koszt studiów: 3 840,00 zł

Dodatkowe informacje:

Opłata dla absolwentów UMK uczestników Programu “Absolwent”: 3440,00 zł.

II. Rekrutacja

 • Termin rozpoczęcia studiów: październik 2021 r.
 • Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci studiów wyższych dowolnego kierunku
 • Warunki kwalifikacji: kolejność zgłoszeń
 • Termin i miejsce składania dokumentów: 16 października 2021 r., Wydział Chemii, pokój nr 2.

 

 • Wymagane dokumenty:
  • podanie
  • 1 zdjęcie
  • odpis dyplomu ukończenia studiów
  • kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Podstawą ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykładów i aktywnych form (ćwiczenia, pomiary, pierwsza pomoc) oraz napisanie pracy dyplomowej.

III. Kontakt

Kontakt (adres Jednostki, telefon, e-mail do osoby zajmującej się obsługą studiów):
Wydział Chemii UMK, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń

Dr Marzanna Kurzawa
e-mail: jmk@umk.pl
telefon: +48 56 611-43-69

lub

Dr Katarzyna Białowicz
e-mail: katarzyna.bialowicz@chem.umk.pl
telefon: +48 56 611-45-77