Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Chemia i Technologia Żywności – studia inżynierskie

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ CHEMIĘ I TECHNOLOGIĘ ŻYWNOŚCI NA UMK?

Kierunek Chemia i Technologia Żywności oferuje studentom nabycie wiedzy z zakresu podstaw chemii, chemii żywności oraz procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii cukrów, skrobi i tłuszczów. W trakcie studiów student kierunku Chemia i Technologia Żywności nabywa umiejętności wykonania podstawowych analiz chemicznych, analiz żywności, umie organizować i modyfikować (jeżeli jest taka potrzeba) produkcję cukrów oraz tłuszczy, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Ponadto zna zasady funkcjonowania rynku żywności i rozumie jego zasady. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi.

W trakcie studiów studenci mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

CO PO STUDIACH?

Absolwenci kierunku Chemia i Technologia Żywności są specjalistami w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności, w tym głównie tłuszczy, cukrów oraz skrobi. Duża ilość praktyk w zakładach przemysłu spożywczego oraz szeroki program nauczania gwarantuje odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu inżyniera w zakresie technologii tłuszczów i cukrów. Dlatego też, absolwent kierunku Chemia i technologia żywności może podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem oraz kontrolą i obrotem żywności. Ponadto, dzięki posiadaniu podstawowej wiedzy z zakresu chemii, informatyki oraz maszynoznawstwa może podjąć pracę w przedsiębiorstwach powiązanych z tymi dziedzinami wiedzy oraz pokrewnych obszarach gospodarki i biznesu chemicznego, maszynowego, bądź biotechnologicznego w kraju i w Unii Europejskiej.

Dodatkowo absolwent kierunku Chemia i Technologia Żywności jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia) zarówno w zakresie chemii, technologii oraz przetwórstwa żywności.

Informacje o rekrutacji tutaj.