Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Najlepszy Absolwent

 

Uśmiechnięta młoda kobieta w długich rozpuszczonych włosach, w czarnej bluzce

Alicja Tymczewska

Najlepsza absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2021
Najlepsza absolwentka Wydziału Chemii 2021

Ukończyła studia inżynierskie na kierunku chemia i technologia żywności oraz studia drugiego stopnia na kierunku chemia, uzyskując średnią ocen 4,92.

Zainteresowania naukowe mgr inż. Alicji Tymczewskiej koncentrują się wokół nowych biodegradowalnych aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności oraz wpisują się w aktualny trend less-waste poprzez wykorzystywanie odpadów przemysłu spożywczego.

Jest współautorką trzech artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, w tym dwóch jako pierwsza autorka. Za znaczące osiągnięcia naukowe otrzymała trzykrotnie stypendium JM Rektora UMK, Prezydenta Miasta Torunia, została również laureatką stypendium ministra. Brała udział w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich, a od roku akademickiego 2021/2022 jest uczestniczką Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK.

 

Weronika Prus-Walendziak

Najlepsza absolwentka Wydziału Chemii 2020

Jej praca licencjacka pt. Zastosowanie mikrocząstek z naturalnych polimerów do celów kosmetycznych uzyskała Nagrodę Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą pracę licencjacką w roku akademickim 2017/2018.

Od 2018 roku kontynuowała studia w ramach programu „Studia z Mentorem” pod kierunkiem promotorki dr Justyny Kozłowskiej. W dniu 11 września 2020 zdała egzamin magisterski na ocenę bardzo dobrą przedstawiając pracę Emulsion films and 3D matrices for cosmetic applications. Średnia jej studiów to 5,0.

Naukowo zajmuje się enkapsulacją substancji aktywnych w mikrocząstkach, które mają zastosowanie w projektowaniu nowych materiałów przeznaczonych do celów kosmetycznych i biomedycznych. Jest współautorką sześciu prac naukowych (z czego pięć opublikowano w czasopismach wyróżnionych w JCR) oraz rozdziału w książce. Uzyskane wyniki badań są podstawą uzyskanego patentu oraz zgłoszenia patentowego.

Została laureatką pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents” otrzymując dofinansowanie zarówno na autorski grant, jak i na wyjazd na zagraniczną konferencję naukową. Jest także członkiem priorytetowego zespołu badawczego IPM Team (Interdisciplinary Innovation in Personalized Medicine Team) wyróżnionego w konkursie „Priorytetowe zespoły badawcze UMK” i wchodzącego w skład Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej”. Jest wykonawcą w grancie NCN Sonata pt. „Nowe materiały zawierające mikrocząstki inkorporowane w matrycy polimerowej do zastosowań medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych” (kierownik projektu: dr Justyna Kozłowska).

Uczestniczyła aktywnie w kilkunastu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach, na których wielokrotnie została nagrodzona za wystąpienia. Uzyskała Zespołową Nagrodę Rektora UMK II stopnia za osiągnięcia w działalności naukowej w roku akademickim 2019/2020. Była czterokrotną stypendystą Rektora UMK dla najlepszych studentów, dwukrotnie uzyskała stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia oraz dwukrotnie została wyróżniona stypendium Prezydenta Miasta Torunia za wzorowe osiągnięcia i pracę na rzecz środowiska naukowego. W 2019 roku została Najlepszą Studentką Wydziału Chemii UMK.

Brała także udział w kursie dokształcającym KLUCZ UMK, programie stażowym AS-KIER UMK oraz certyfikowanym projekcie językowym Futuro II. W ramach programu Erasmus+ odbyła staż naukowy w CTQC w Hiszpanii u dr Bartosza Tylkowskiego.

Od października 2020 roku kontynuuje naukę w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej „Academia Copernicana” UMK.

 

Kinga Mylkie

Najlepsza absolwentka Wydziału Chemii 2019

Studia magisterskie ukończyła ze średnią ocen 5,00. Pracę magisterską pt.: „Wpływ stresu oksydacyjnego na wiązanie ketoprofenu przez albuminę surowicy krwi ludzkiej immobilizowanej na nanocząstkach magnetycznych pokrywanych aminowaną skrobią” przygotowała w Katedrze Chemii Biomedycznej i Polimerów pod kierunkiem dr Marty Ziegler-Borowskiej.

Podczas studiów brała aktywny udział w kilku  konferencjach naukowych o statusie krajowym. Jest współautorką publikacji naukowej Effect of geometrical structure, drying, and synthetic method on aminated chitosan-coated magnetic nanoparticles utility for HSA effective immobilization.

Przez cały okres studiów angażowała się w życie społeczne Wydziału Chemii jako członek Studenckiego Koła Naukowego Chemików. Za wysokie wyniki w nauce oraz dodatkową działalność czterokrotnie otrzymała stypendium  JM Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Prezydenta Miasta Torunia w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego oraz tytuł najlepszego studenta Chemii w roku akademickim 2017/2018.

W październiku 2019 roku rozpoczęła studia doktorancie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

 

Iwona Tarach

Najlepsza Absolwentka Wydziału Chemii 2018

Iwona Tarach ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii UMK w Toruniu w czerwcu 2018 roku ze średnią ocen 4,72. Przez całych okres studiów jej działalność naukowa skupiała się przede wszystkim na analizie oraz modyfikacji właściwości polimerów, w szczególności tych, które ulegają procesom biodegradacji. W ramach pracy magisterskiej absolwentka ukierunkowała swoje badania na opracowanie biodegradowalnych materiałów przeciwbakteryjnych. Obie prace dyplomowe napisała pod opieką dr hab. Ewy Olewnik-Kruszkowskiej i obroniła z wynikiem bardzo dobrym.

Na dorobek naukowy Iwony Tarach składa się pięć publikacji oraz autorstwo kilkudziesięciu posterów i komunikatów ustnych na konferencjach naukowych. Ponadto absolwentka zajęła III miejsce na ogólnopolskiej konferencji za wygłoszony przez nią referat dotyczący części wyników badań zawartych w pracy magisterskiej. Przez trzy lata (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) Iwona Tarach otrzymywała stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów, a w ubiegłym roku akademickim została nagrodzona stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

W październiku 2018 roku Iwona Tarach podjęła studia doktoranckie z zakresu chemii na Wydziale Chemii UMK. Absolwentka w dalszym ciągu prowadzi badania naukowe we wcześniej podjętej tematyce, rozwijając wspomniany obszar wiedzy poprzez zastosowanie innych technik otrzymywania biodegradowalnych materiałów o zdolności hamowania rozwoju mikroorganizmów.

 

 

Bartłomiej Puciłowski

Najlepszy Absolwent Wydziału Chemii 2017

Pan Bartłomiej jest absolwentem chemii o specjalności chemia żywności i biopierwiastków. Ukończył studia ze średnią 4,96.

Pisze o sobie:

Pochodzę z małej miejscowości w sąsiednim województwie wielkopolskim – Wyrzyska. W 2012 roku ukończyłem I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile. Jako uczeń klasy o rozszerzonym profilu biologiczno-chemicznym postanowiłem postawić na dalszy rozwój w kierunku chemii – czego nie żałuję. Od kiedy pamiętam zawsze miałem smykałkę do nauk ścisłych.

Opiekunem moich prac dyplomowych, zarówno licencjackiej, jak i magisterskiej, była dr Aneta Jastrzębska. Tytuł licencjata z zakresu chemii i analizy żywności otrzymałem za pracę Wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem masowym do oznaczania wybranych pochodnych amin biogennych w żywności, którą sfinansowano z grantu otrzymanego w ramach projektu „ZUCH – RoZwój StUdiów Chemicznych w UMK”. W pracy magisterskiej postanowiłem rozwinąć zagadnienia dotyczące analizy amin biogennych. Tytuł magistra chemii specjalizującego się w chemii żywności i biopierwiastków uzyskałem za pracę Modyfikacja metodyki oznaczania wybranych pochodnych amin biogennych.

W latach 2013-2015 byłem stypendystą w ramach projektu ZUCH. Dodatkowo w trakcie studiów licencjackich byłem aktywnym członkiem ESN UMK Toruń – organizacji wspierających obecnych w UMK studentów wymiany programu Erasmus+. Ponadto przez 4 lata kształcenia otrzymywałem Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów UMK.

Podczas studiów miałem przyjemność wygłosić referat dotyczący mojej pracy licencjackiej podczas IX Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego, za który dostałem wyróżnienie, będąc jednocześnie najmłodszym uczestnikiem ww. konferencji. Dodatkowo byłem współautorem posteru dotyczącego badań prowadzonych w pracy magisterskiej, zaprezentowanego podczas XI Copernican International Young Scientists Conference (CIUSCon).

Stawiam na ciągły rozwój, dlatego od 2015 studiuję Chemię i Technologię Żywności na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a w roku obecnym rozpocząłem podyplomowe Studia Pedagogiczne w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej.

Prywatnie jestem pasjonatem języków obcych. Swobodnie komunikuję się po angielsku i niemiecku, a ostatnio zacząłem uczyć się języka włoskiego. Jestem wielkim fanem wszystkiego co związane z technologią mobilną. Bardzo lubię spędzać czas z moimi bliskimi, a uśmiech nigdy nie znika z mojej twarzy. Zastanawiam się jeszcze nad tym co chcę robić w przyszłości, praca czy kariera naukowa – czas pokaże, obie furtki są otwarte.

 

Magdalena Obieziurska

Najlepsza Absolwentka Wydziału Chemii 2016

Jest absolwentką chemii o specjalności synteza organiczna. Jej średnia obliczona ze wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów wynosi 4,98.

 

Pisze o sobie:

Pochodzę z małej miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim o wdzięcznej nazwie Dobre. W 2011 roku ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie. Moje zamiłowanie do chemii i nauk przyrodniczych narodziło się dopiero w szkole średniej, o czym świadczy wybrany przeze mnie w liceum humanistyczny profil kształcenia.

 

Opiekunem moich prac dyplomowych, zarówno licencjackiej, jak i magisterskiej, był dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK. Tytuł licencjata z zakresu chemii biomedycznej otrzymałam za pracę „Syntezy diselenidów o potencjalnej aktywności syntetycznej i farmakologicznej”. Praktyczna realizacja badań podjętych w pracy licencjackiej była możliwa dzięki otrzymanemu grantowi „ZUCH- Rozwój Studiów Chemicznych w UMK”.

W pracy magisterskiej kontynuowałam zagadnienia podjęte wcześniej. Za pracę magisterską „Synteza arylowych pochodnych ebselenu i diselenidów” otrzymałam tytuł laureata w konkursie na najlepszą pracę magisterską, organizowanym przez Dziekana Wydziału Chemii wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Toruniu.

 

W latach 2012-2014 otrzymywałam stypendium naukowe w ramach projektu ZUCH, realizowanego na  Wydziale Chemii UMK. Ponadto przez cztery lata kształcenia w murach Naszego Uniwersytetu uzyskiwałam Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów UMK.

 

W trakcie studiów miałam przyjemność zaprezentować swój plakat podczas 1 Wielkopolskiego Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów BioOrg w Poznaniu. Czynnie uczestniczyłam również w konferencji organizowanej w Bachotku podczas X Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego, wygłaszając komunikat. Co więcej, byłam również współautorką wystąpienia na 13 Międzynarodowej Konferencji Chemii Selenu i Telluru (ICCST-13) w Gifu, w Japonii.

 

Obecnie kontynuuję swoją pasję do chemii jako doktorantka w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Chemii pod kierunkiem dr hab. Jacka Ścianowskiego, prof. UMK,  zagłębiając się w tematykę z zakresu związków selenoorganicznych.

 

Prywatnie uwielbiam aktywnie spędzać wolny czas, jeżdżąc na rowerze, biegając czy pływając. Jestem miłośniczką polskich gór. Uśmiech na twarzy to mój znak rozpoznawczy.

 

Rafał Rola

Najlepszy Absolwent Wydziału Chemii (specjalność chemia środowiska i bioanalityka) 2015

Najlepszy absolwent Wydziału Chemii pochodzi ze Stargardu Szczecińskiego. Jego przygoda z chemią rozpoczęła się już w gimnazjum, gdzie od początku brał aktywny udział w konkursach. W liceum uczęszczał do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. – Uzyskałem najlepszy wynik z matury rozszerzonej z chemii w szkole (I LO im. Adama Mickiewicza) i tak naprawdę to spowodowało, że pomyślałem o studiach na tym kierunku. Wydział Chemii w Toruniu wybrałem przez przypadek – mówi – polecił mi go znajomy rodziców, jako najlepszy wydział w Polsce. I tu trzeba mu przyznać, że się nie mylił.

 

– Przez pierwsze lata studiów miałem styczność z wieloma dziedzinami chemii, jednak najbardziej zainteresowały mnie zajęcia i tematyka realizowane w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki, co spowodowało, że zarówno specjalizację licencjacką, jak i magisterską robiłem w zakresie chemii środowiska, a tym, co szczególnie przykuło moją uwagę była chromatografia.

 

W pracy licencjackiej Pan Rafał skupił się na zastosowaniu chromatografii jonowej w analizie nukleotydów, a uzyskane wyniki zostały wykorzystane do analizy mleka dla niemowląt pod kątem ich zawartości. Praca została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę licencjacką zorganizowanym przez toruński oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Z przeprowadzonych badań powstała publikacja opublikowana w czasopiśmie „Journal of Chromatography”, a wyniki zostały zaprezentowane w formie posteru na III Konferencji Naukowej „Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym”.

 

Z kolei w pracy magisterskiej skupił się na badaniu metabolizmu oligonukleotydów tiofosforanowych – związków, które są stosowane w leczeniu m. in. nowotworów. Z przeprowadzonych badań również powstała publikacja, tym razem w czasopiśmie „Analytical and Bioanalytical Chemistry”.W roku akademickim 2013/2014 uzyskał tytuł najlepszego studenta na Wydziale Chemii oraz uzyskał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ubiegłym roku.

 

O swojej przyszłości zawodowej mówi: – Mimo wielu sugestii, nie zdecydowałem się na doktorat. Powiedzmy, że tą furtkę uważam za otwartą. A obecnie pracuję w Instytucie Genetyki Sądowej w Bydgoszczy, gdzie przy użyciu technik chromatograficznych zajmuję się analizą substancji odurzających i psychoaktywnych.

 

Drugą pasją Pana Rafała jest taniec towarzyski, który uprawiał przez 10 lat. W trakcie studiów udało mu się uzyskać tytuł instruktora tańca w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie we Wrocławiu.