Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Wojciech Kujawski
profesor
Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

pokój: 216, bud. B, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4517
e-mail: kujawski@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0001-8020-8108

Zainteresowania:
Działalność naukowa związana jest z właściwościami równowagowymi, separacyjnymi i transportowymi membran polimerowych i ceramicznych, a także z modyfikacją membran w celu uzyskania materiałów o nowych lub ulepszonych właściwościach.
W polu zainteresowań znajdują się wybrane procesy membranowe: perwaporacja, separacja gazów, destylacja membranowa, nanofiltracja, ultrafiltracja, osmoza prosta w zastosowaniu do odwadniania rozpuszczalników organicznych, oczyszczania wody i ścieków oraz w produkcji biopaliw.
Jednym z ważnych elementów działalności naukowej jest umiędzynarodowienie badań – obecnie współpracuje z zespołami badawczymi z Chin, Francji, Ukrainy, Czech, Szwecji, Węgier oraz Włoch.
Od 2020 kieruje wyłaniającym się polem badawczym "Nauki o polimerach i wielofuncyjnych nanomateriałach", w ramach projektu UMK - Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.
Współautor ponad 150 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR (H=35, CI /bez autocytowań/ ponad 3000 –Web of Science).

Terminy konsultacji:
czwartek 17.00-18.00
MS TEAMS: Zespół "Meetings", kod dostępu: 4hinj43
Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów
Blok B, pokój 216

Zobacz profil w Bazie Wiedzy