Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Modernizacja budynku

 

 

„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez kompleksową modernizację energetyczną”

(umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0069/16-00)
Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej, tj. Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • Ograniczenie strat ciepła poprzez zwiększenie izolacyjności termicznej przegród, stolarki okiennej i drzwiowej, stropodachów; poprawę systemu wentylacji mechanicznej.
  • Poprawa stanu technicznego infrastruktury energetycznej poprzez modernizację i podniesienie sprawności systemu grzewczego, w tym wymianę grzejników i regulację instalacji co.

 

Planowane efekty (produkty/rezultaty):

 

Opis projektu:

W ramach przedmiotowego projektu zostaną przeprowadzone działania inwestycyjne polegające na głębokiej modernizacji energetycznej Wydziału Chemii UMK tj. 1 budynku użyteczności publicznej. Dzięki realizacji zaplanowanych projektem prac budowlanych zwiększy się efektywność energetyczna, a także zmniejszy się energochłonność i koszty eksploatacyjne budynku w którym mieści się Wydział Chemii UMK w Toruniu. W ramach zaplanowanych w projekcie zadań przeprowadzona zostanie termomodernizacja obiektu, która wpłynie na zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie w obiekcie, a poprzez to nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do jego ogrzewania. W efekcie mniejsza ilość energii, przedkłada się bezpośrednio na zmniejszenie emisji CO2, emitowanej w procesie spalania. Dodatkowym rezultatem podjętych działań w przedmiotowym projekcie, będzie poprawa stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości:

W związku z realizacją projektu informujemy o możliwości sygnalizowania o nieprawidłowościach bądź nadużyciach finansowych dotyczących projektu do Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Ministerstwa Rozwoju.

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub przez wypełnienie formularza.

 

Więcej informacji o mechanizmie zgłaszania nieprawidłowości.

 

Koordynator projektu:

dr Mariusz Walczyk
tel.: +48 56 611 2062
e-mail: mwalczyk@umk.pl

 

Opiekun projektu Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi:

mgr Joanna Oberlan-Maroń
tel.: +48 56 611 45 91
e-mail: joannaoberlan@umk.pl