Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Regulamin

   1. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego jest organizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wydziału Chemii UMK w Toruniu i odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
   2. Cele Konkursu:
    • rozwijanie zainteresowań chemią wśród szerokiego grona uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
    • wyszukiwanie utalentowanej młodzieży w zakresie chemii i praca nad pogłębianiem ich wiedzy,
    • umożliwienie konfrontacji poziomu wiedzy chemicznej pomiędzy uczestnikami Konkursu,
    • promocja studiów chemicznych, szczególnie wśród uczniów szkół regionu,
    • budowanie pozytywnego wizerunku chemii w społeczeństwie.
   3. Konkurs swoim zakresem obejmuje wiadomości i umiejętności określone aktualnie obowiązującymi programami nauczania chemii w szkołach ponadpodstawowych w zakresie podstawowym i rozszerzonym, uzupełnione o wskazaną przez Organizatorów tematykę.
   4. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń każdego typu szkoły ponadpodstawowej. Dopuszczalny jest udział w Konkursie uczniów szkół podstawowych, wykazujących szczególne zainteresowanie chemią.  Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół z zagranicy, posługujący się językiem polskim.
   5. Całokształtem prac związanych z przeprowadzeniem konkursu kieruje Komitet Główny Konkursu powoływany spośród nauczycieli akademickich Wydziału Chemii UMK w  Toruniu. Siedzibą Komitetu Głównego Konkursu jest Wydział Chemii UMK w Toruniu (ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń).
   6. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. A. Swinarskiego jest przeprowadzany w 3 etapach:
    • etap I (szkolny) – rozwiązywanie zadań teoretycznych (obliczeniowych) – przeprowadzany jest przez nauczycieli chemii w danej szkole. W wyniku etapu szkolnego zgłaszani są kandydaci do kolejnych etapów konkursu. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny może przyjmować zgłoszenia uczestników z pominięciem etapu szkolnego.
    • etap II (rejonowy) – rozwiązywanie zadań teoretycznych (obliczeniowych) – przeprowadzany jest w ustalonych punktach regionalnych pod nadzorem Regionalnych Koordynatorów Przedmiotowych. Rozwiązania zadań są przesyłane przez Koordynatorów do Komitetu Głównego Konkursu i sprawdzane przez zespół oceniający, wyznaczony przez Komitet Główny Konkursu. Komitet Główny zastrzega sobie możliwość delegowania do danego punktu regionalnego swojego przedstawiciela, celem stwierdzenia prawidłowego przeprowadzenia I etapu Konkursu.
    • etap III (finałowy) – odbywa się na Wydziale Chemii UMK w Toruniu i obejmuje rozwiązywanie zadań teoretycznych oraz zadania w laboratorium (z zakresu analizy jakościowej). Wszyscy uczestnicy finału biorą udział w obu częściach (teoretycznej i  doświadczalnej) zawodów.
   7. Liczba uczestników Konkursu:
    • do II etapu zawodów szkoła może wystawić dowolną liczbę uczestników, na podstawie wyników przeprowadzonego etapu I.
    • do etapu III (finałowego) Komitet Główny Konkursu kwalifikuje uczestników według liczby uzyskanych punktów, w liczbie ustalanej corocznie na podstawie liczby uczestników zgłoszonych do etapu II. Organizatorzy mogą, w oparciu o statystyki uczestnictwa w  poprzednich edycjach, zwiększyć pulę miejsc w finale dla rejonu, z którego w  etapie I i II  wzięła udział duża liczba uczniów.
   8. System klasyfikacji:
    • W ramach Konkursu prowadzona jest wyłącznie klasyfikacja indywidualna uczestników.
    • O ostatecznej kolejności indywidualnej uczestników decyduje suma punktów uzyskanych w drugim i trzecim etapie Konkursu.
   9. Opracowanie zadań Konkursowych:
    Komitet Główny Konkursu przyjmuje w ciągu całego roku propozycje zadań konkursowych opracowanych przez nauczycieli zainteresowanych okręgów szkolnych oraz organizatorów Konkursu. Ostatecznego wyboru i redakcji zadań dokonuje Komisja powołana przez Przewodniczącego Komitetu Głównego Konkursu. Tajemnicę zadań zabezpiecza Przewodniczący Komisji.
   10. Przewodniczący Komitetu Głównego Konkursu powołuje zespół przeprowadzający i oceniający obydwa etapy Konkursu (Jury Konkursu). Każda praca jest sprawdzana niezależnie przez dwóch recenzentów. Zestawienia wyników dokonuje Jury Konkursu, a zatwierdza je i ogłasza Przewodniczący Komitetu Głównego Konkursu. Jury Konkursu ustala ostateczny ranking uczestników Konkursu oraz przyznaje dyplomy, wyróżnienia i nagrody.
   11. Nagrody w Konkursie:
    • Laureaci* Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego uzyskują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na niektóre kierunki studiów prowadzonych przez UMK (Uchwała nr 176 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe, wraz z późniejszymi poprawkami).
    • Zwycięzcy Konkursu (3 osoby z największą liczbą punktów) otrzymują nagrody pieniężne za zajęcie I, II i III miejsca. Fundatorami nagród pieniężnych są: Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Wysokość tych nagród jest uzależniona od sumy pieniędzy przekazanych przez sponsorów.
    • Finalistą Konkursu jest uczestnik, który wziął udział we wszystkich zawodach II i III etapu Konkursu oraz uzyskał co najmniej 40% punktów możliwych do zdobycia w  całym Konkursie.
    • Laureaci i Finaliści konkursu otrzymują stosowne zaświadczenia.

    *) liczbę laureatów ustala corocznie Komitet Główny na podstawie liczby uczestników konkursów oraz wyników II i III etapu

   12. Odwołania od decyzji Jury można kierować do Komitetu Głównego Konkursu w terminie 7  dni od daty ogłoszenia wyników, w formie listownej lub mailowej (decyduje data wpłynięcia odwołania do siedziby Komitetu). Ocenione prace oraz dokumentacja Konkursu pozostają do wglądu na terenie siedziby Konkursu Chemicznego.  Ostateczne wyniki, z uwzględnieniem odwołań, są publikowane na stronie konkursu w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od terminu zgłaszania odwołania.
   13. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Wydatki związane z udziałem uczniów w I, II i III etapie Konkursu (m.in. koszty przejazdu, diety, noclegi) pokrywają szkoły bądź sami uczestnicy.
   14. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Chemicznego oraz wyniki są publikowane na stronie internetowej Wydziału Chemii UMK.
   15. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komitet Główny Konkursu.

    

   Komitet Główny LIV Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego

    

   Załącznik: Informacje dotyczące ochrony danych osobowych uczestników Konkursu