Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Proponowane tematy prac doktorskich

Proponowane tematy prac doktorskich – rozpoczęcie realizacji w roku akademickim 2020/2021

 

1. Badanie właściwości i mechanizmów przemian chemicznych mikro- i nanozwiązków koordynacyjnych w układach wielofazowych.

Promotor: prof. dr hab .Rudi van Eldik; Promotor pomocniczy: dr hab. Anna Katafias, prof. UMK

Properties and mechanisms of micro- and nanoscale coordination compounds at the interface of multiphase chemical processes.

Supervisor: prof.dr hab. Rudi van Eldik; Co-supervisor: dr hab Anna Katafias, prof. UMK

 

2. Aktywacja nadtlenków kompleksami metali przejściowych w procesach degradacji substancji zanieczyszczających środowisko.

Promotor: dr hab. Anna Katafias, prof. UMK; Promotor pomocniczy: dr Olga Impert

Activation of peroxides by transition metal complexes for the degradation of environmental pollutants.

Supervisor: dr hab. Anna Katafias, prof. UMK; Co-supervisor: dr Olga Impert

 

3. Wielofunkcyjne materiały molekularne w oparciu o kompleksy heterometaliczne.

Promotor: dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK; Promotor pomocniczy: dr Tadeusz Muzioł

Multifunctional molecular materials based on heterometallic complexes.

Supervisor: dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK; Co-supervisor: dr Tadeusz Muzioł

 

4. Badania strukturalne i spektroskopowe (IR, ESI-MS, EPR) związków rutenu(III) oraz badania ich właściwości antynowotworowych.

Promotor: dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. UMK

 

5. Nowoczesne materiały na bazie żelaza dla potrzeb chirurgii kardiologicznej.

Promotor: dr hab. Aleksandra Radtke

Modern iron-based materials for the needs of cardiac surgery.

Supervisor: dr hab. Aleksandra Radtke

 

6. Materiały kompozytowe na bazie związków tytanu o wysokiej aktywności przeciwdrobnoustrojowej, w tym przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej.

Promotor: dr hab. Aleksandra Radtke

Composite materials based on titanium compounds with high antimicrobial activity, including antibacterial and antiviral.

Supervisor: dr hab. Aleksandra Radtke

 

7. Wzbogacanie powierzchni biomateriałów o indywidua charakteryzujące się
właściwościami antytrombogennymi.

Promotor: dr hab. Aleksandra Radtke

Enrichment of biomaterial surfaces with individuals characterized by antithrombogenic properties.

Supervisor: dr hab. Aleksandra Radtke

 

8. Badania nad wpływem struktury wielordzeniowych okso-kompleksów tytanu(IV) na bioaktywność materiałów kompozytowych polimer/okso-kompleks tytanu(IV) oraz możliwościami ich wykorzystania do wytwarzania urządzeń medycznych.

Promotor: dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK

Studies on the structure impact of multinuclear titanium(IV) oxo-complexes on the bioactivity of polymer/oxo-complex titanium(IV) composite materials and the possibilities of their potential application for the production of medical devices.

Supervisor: dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK

 

9. Nano-biomateriały na bazie ditlenku tytanu zmodyfikowane kompleksami metali
d-elektronowych.

Promotor: dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK; Promotor pomocniczy: dr Adrian Topolski

Nano-biomaterials based on titanium dioxide modified with d-electron metal complexes.

Supervisor: dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK; Co-supervisor: dr Adrian Topolski