Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Tematyka badawcza

 

 • dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK

 1. Synteza, charakterystyka strukturalna i spektroskopowa wielordzeniowych okso- kompleksów tytanu(IV) oraz ich wykorzystanie w wytwarzaniu organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych i nanokompozytowych.
 2. Badania nad wytwarzaniem materiałów nanokompozytowych bazujących na ditlenku tytanu, oceną ich aktywności biologicznej i zastosowaniu, jako materiałów biomedycznych.
 3. Badania aktywności fotokatalitycznej i biologicznej oxo-kompleksów tytanu(IV).

 

 • dr hab. Anna Katafias, prof. UMK

 1. Sterowanie reaktywnością i aktywnością katalityczną kompleksów metali przejściowych, w szczególności rutenu i chromu o znaczeniu środowiskowym i biologicznym w roztworach wodnych.

 

 • dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. UMK

 1. Synteza oraz kinetyka reakcji związków rutenu, platyny i palladu – potencjalnych leków antynowotworowych.
 2. Właściwości cytotoksyczne i antynowotworowe kompleksów Ru(II)/(III).
 3. Badania reakcji transferu elektronu (ET) między jonami metali przejściowych a wybranymi związkami heterocyklicznymi.

 

 • dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK

 1. Synteza, struktura, spektroskopia i magnetyzm heterometalicznych kompleksów metali przejściowych z mostkami karboksylanowymi i tiocyjanianowymi.
 2. Spektroskopia EPR rodników i jonów metali przejściowych.

 

 • dr hab. Aleksandra Radtke

 1. Analiza struktury i morfologii nanomateriałów na bazie ditlenku tytanu oraz wpływu tych czynników na aktywność fotokatalityczną i biologiczną.
 2. Synteza i charakterystyka materiałów hybrydowych i kompozytowych zawierających rdzeń Ti-O oraz analiza ich możliwości aplikacyjnych.
 3. Związki kompleksowe Ti(IV) o potencjalnym zastosowaniu medycznym.
 4. Nowoczesna implantologia – modyfikacja powierzchni implantów dla potrzeb chirurgii szczękowo-twarzowej.
 5. Powierzchnie hydrofilowe i superhydrofilowe.
 6. Wytwarzanie nanowarstw TiO2 przy użyciu metod osadzania z fazy gazowej (CVD, ALD), metod elektrochemicznych i chemicznych.

 

 • dr Olga Impert

 1. Modulowanie redoksowe stresu oksydacyjnego/redukcyjnego kompleksami metali przejściowych.

 

 • dr Tadeusz Muzioł

 1. Badania strukturalne związków kompleksowych i organicznych (technika dyfrakcji rentgenowskiej dla monokryształów).
 2. Synteza i badania właściwości związków kompleksowych zawierających aniony szczawianowe oraz ich pochodne jako związków interesujących w chemii materiałów (np. ze względu na ich właściwości magnetyczne, fluorescencyjne, chiralność).

 

 • dr Adrian Topolski

 1.  Wytwarzanie nanopowłok ditlenku tytanu i ich modyfikacja kompleksami platyny(II).
 2. Kinetyka i mechanizm reakcji substytucji ligandów w kompleksach platyny(II).