Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Tematyka badawcza

Prof. dr hab. Alina Sionkowska

Tematyka badawcza:

 • polimery syntetyczne i naturalne,
 • modyfikacja właściwości polimerów naturalnych i syntetycznych,
 • kolagen, chitozan, fibroina jedwabiu, kerayna, elastyna, kwas hialuronowy,
 • fotopolimeryzacja monomerów do zastosowań dentystycznych,
 • kinetyka fotolpolimeryzacji,
 • badania mieszalności i właściwości fizykochemicznych mieszanin polimerowych (dwu i trójskładnikowych),
 • otrzymywanie i charakterystyka mieszanin i kompozytów polimerowych,
 • sieciowanie chemiczne i fizyczne mieszanin polimerowych,
 • biomateriału i inżynieria tkankowa,
 • hydrożele i ich modyfikacja,
 • surowce kosmetyczne i formuły kosmetyków,
 • uwalnianie składników aktywnych z matryc polimerowych,
 • fotodegradacja i biodegradacja polimerów i biopolimerów,
 • fotoliza błyskowa i radioliza impulsowa polimerów,
 • modyfikacja laserowa powierzchni polimerów (ablacja laserowa).

Research interests:

 • synthetic and natural polymers
 • modification of polymer properties,
 • collagen, chitozan, silk fibroin, keratin, elastin, hyaluronic acid,
 • photopolymerization of monomers for dental applications,
 • kinetics of photopolymerization
 • miscibility and physico – chemical properties ,of polymer blends (binary and ternary blends),
 • preparation and characterization of polymer blends and composites,
 • Crosslinking of the blends of natural and synthetic polymers,
 • biomaterials and tissue engineering,
 • hydrogels and their modification,
 • cosmetic raw materials and cosmetic formulations,
 • the release of active compounds from polymeric matrices,
 • photodegradation and biodegradation of polymers and biopolymers,
 • flash photolysis and radiolysis of polymers,
 • laser modification of polymer surface (laser ablation).

dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK

Tematyka badawcza:

 • modyfikacja właściwości polimerów naturalnych i syntetycznych,
 • badania mieszalności i właściwości fizykochemicznych mieszanin polimerowych zawierających biopolimery,
 • otrzymywanie i charakterystyka mieszanin i kompozytów polimerowych
 • właściwości reologiczne polimerów oraz ich mieszanin
 • właściwości reologiczne form kosmetycznych

Research interests:

 • modification of polymer properties,
 • miscibility and physico – chemical properties of polymer blends containing biopolymers,
 • preparation and characterization of polymer blends and composites
 • rheological properties of polymers and their mixtures
 • rheological properties of cosmetic forms

dr Joanna Skopińska – Wiśniewska

Tematyka badawcza:

 •  hydrożele
 • biomateriały
 • inżynieria tkankowa
 • sieciowanie białek
 • polimery naturalne i syntetyczne
 • właściwości fizykochemiczne polimerów i biopolimerów
 • chemia kosmetyków

Research interests:

 • hydrogels
 • biomaterials
 • tissue engineering
 • proteins cross-linking
 • natural and synthetic polymers
 • physicochemical properties of polymers
 • cosmetic chemistry

dr Justyna Kozłowska

Tematyka badawcza:

 • enkapsulacja
 • mikrocząstki: mikrokapsułki, mikrosfery
 • uwalnianie składników aktywnych
 • biopolimery – izolowanie, charakterystyka, zastosowania biomedyczne i kosmetyczne
 • biomateriały i inżynieria tkankowa
 • kompozyty polimerowe – otrzymywanie, charakterystyka,  modyfikacja właściwości fizykochemicznych
 • ocena wpływu substancji chemicznych na stan i fizjologię skóry (przy wykorzystaniu badań aparaturowych)
 • chemia kosmetyków

Research interests:

 • encapsulation
 • microparticles: microcapsules, microspheres
 • active substance release
 • biopolymers – isolation, characterization, biomedical and cosmetic applications
 • biomaterials and tissue engineering
 • polymer composites – preparation, characterization, modification of the physicochemical properties
 • assessment of the influence of chemical substances on the condition and physiology of the skin (instrumental measurements of skin parameters
 • cosmetics chemistry

dr Beata Kaczmarek-Szczepańska

Tematyka badawcza:

 • biomateriały
 • inżynieria tkankowa
 • polimery naturalne
 • uwalnianie substancji aktywnych
 • badania biologiczne biomateriałów
 • kosmetyki

Research interests:

 • biomaterials
 • tissue engineering
 • natural polymers
 • active substance release
 • biological studies of biomaterials
 • cosmetics