Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej


Laureatka konkursu NCN

Pani mgr Aleksandra Ścigała doktorantka Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej, w ramach konkursu Preludium 20, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki,uzyskał grant w wysokości 209962 zł na prowadzenie badań naukowych pt: “Projektowanie nowych nanomateriałów na bazie azotku miedzi do efektywnej reakcji redukcji dwutlenku węgla”.


Wizyta naukowa doktorantek z School of Chemistry, University of Glasgow (UK)

Studentki Lin Sun i Jessie Khungwa z School of Chemistry, University of Glasgow z wizytą w KCHAiSS.W dniach 17 października – 6 listopada w naszej katedrze gościły dwie doktorantki z School of Chemistry, University of Glasgow (UK). Studentki Lin Sun i Jessie Khungwa odbywały wizytę naukową w ramach projektu PROM. Opiekunem stażu był dr Robert Szczęsny.


Stypendia za najwyżej punktowane publikacje naukowe

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje. Wśród nagrodzonych za publikacje 140-punktowe  są:

 • prof. dr hab. Iwona Łakomska, Synthesis and structure of novel copper(II) complexes with N,O- or N,N-donors as radical scavengers and a functional model of the active sites in metalloenzymes, International Journal of Molecular Sciences;
 • dr Robert Szczęsny, Microstructure and optical properties of nanostructural thin films fabricated through oxidation of Au-Sn intermetallic compounds, Materials (Basel).

Konferencja Combined FIT4NANO&EU-F-N workshop, Vienna – Austria

Dr hab. Iwona Szymańska, prof .UMK, mgr Katarzyna Madajska oraz mgr Aleksandra Butrymowicz z Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej wzieły udział w konferencji naukowej EuFN and Fit4Nano Joint Workshop/Meeting, podczas której zaprezentowały rezultaty badań w formie wystąpień ustnych oraz posteru.

W dniach 27−30 września 2021 w Wiedniu odbyła się konferencja naukowa EuFN and Fit4Nano Joint Workshop/Meeting, będąca pierwszym spotkaniem w formie kontaktowej w ramach akcji COST CA19140 FIT4NANO. Celem akcji Focused Ion Technology for Nanomaterials jest współpraca środowisk akademickich oraz przemysłowych dla poszerzenia wiedzy na temat wytwarzania
nanomateriałów otrzymywanych przy wykorzystaniu zogniskowanej wiązki jonów FIB, a także wykorzystania tej wiązki do charakterystyki materiałów.

W konferencji wzięły udział dr hab. Iwona Szymańska, prof.UMK, mgr Katarzyna Madajska oraz mgr Aleksandra Butrymowicz z Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej. Rezultaty badań zostały  zaprezentowane w formie dwóch wystąpień ustnych: „Potential FEBID/FIBID precursors of groups 10 and 11 with O- and N- donor ligands” − dr hab. Iwona Szymańska, prof.UMK oraz „Carboxylate, amidinate and imidyloamidinate ligand in copper complexes and their influence on volatility and electron sensitivity” − mgr Katarzyna Madajska oraz jednego posteru „New volatile palladium(II) and nickel(II) perfluorinated amidine derivatives as potential precursor in FEBID/FIBID methods” − mgr Aleksandra Butrymowicz.


Kolejne stypendia za publikacje

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje. Stypendia zostały przyznane za okres do 1 lipca 2021 roku.

Wśród nagrodzonych za publikacje 140-punktowe  są:

 • Dr Bliss Furtado, prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniakdr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK, Development and characterization of active gelatin films loaded with rapeseed meal extracts, Materials (Basel).
 • Dr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł, dr hab. Marek Krzemiński, prof. UMK, prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-CzerniakSteryl sinapate as a new antioxidant to improve rapeseed oil quality during accelerated shelf life, Materials (Basel).

Stypendia za najwyżej punktowane publikacje naukowe

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych.

Wśród nagrodzonych za publikacje 200-punktowe  są:

 • Prof. dr hab. Edward Szłyk (30%), dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK (30%) i dr Robert Szczęsny (40%), From binary to multinary copper based nitrides : unlocking the potential of new applications, Coordination Chemistry Reviews.
 • Dr Robert Szczęsny (100%), Multiple roles of unconventional heteroatom dopants in chalcogenide thermoelectrics: the influence of Nb on transport and defects in Bi2Te3, ACS Applied Materials & Interfaces.

oraz publikacje 140-punktowe:

 • Dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK  (100%), Counterion effect and isostructurality in a series of Ag(I) complexes containing a flexible, imidazole based dipodal ligand, Materials, 14, (2021) 1804.
 • M. Fandzloch, T. Jędrzejewski (33.3%), dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK (33.3%), G. M. Esteban-Parra, J. Wiśniewska (33.3%), A. Paneth, P. Paneth, J. Sitkowski, New organometallic ruthenium(II) complexes with purine analogs – a wide         perspective on their biological application, Dalton Trans., 50, (2021), 5557-5573.
 • Prof. dr hab. Edward Szłyk (15%), dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK (15%) i dr Robert Szczęsny (70%), Copper nitride nanowire arrays: comparison of synthetic approaches, Materials (Basel).

Studentka z UFR Science et Technique, Mont Saint Aignan, France 

W dniach od 1 do 31 lipca 2021 roku w ramach TSSP NatSci – Toruń Students Summer Program in Natural Sciences gościmy w Zespole Naukowym Chemii Analitycznej i Żywności Panią Sarah Abdou z UFR Science et Technique, Mont Saint Aignan – z Francji, która pod opieką naukową dr Marzanny Kurzawa, prof. UMK będzie realizowała projekt „Berberine content in the plant materials”.


Wydziałowa Promocja Doktorska

Dnia 19 czerwca 2021 r. podczas uroczystości wydziałowej promocji doktorskiej, Pani doktor inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł otrzymała dyplom doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.


Grant dla doktorantki 

Doktorantka Zespołu Naukowego Chemii Bionieorganicznej i Koordynacyjnej – Pani mgr Dominika Jankowska otrzymała grant w ramach II edycji konkursu “Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUStudents”.


Staż naukowy w Institute of Atomic Physics and Spectroscopy University of Latvia in Rigana

Pani dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK  odbywa dwumiesięczny staż naukowy w Institute of Atomic Physics and Spectroscopy University of Latvia in Rigana. Stypendium naukowe ufundowane jest przez the State Education Development.


Laureat konkursu NCN

W konkursie NCN (OPUS 20) prof. dr hab. Edward Szłyk uzyskał grant w wysokości 1003354 zł na prowadzenie badań naukowych pt: ,,Nowe procedury oznaczania amin biogennych i ich prekursorów w mięsie surowym i zabezpieczonym jadalnym filmem na bazie hydrokolidów“.


Kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje naukowe

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. Wśród nagrodzonych za publikacje 140-punktowe  są:

 • prof. dr hab. Iwona Łakomska, dr Mateusz Jakubowski, prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, Platinum(II) complexes with bulky disubstitute triazolopyrimidines as promising materials for anticancer agents, Materials (Basel).

Stypendia za najwyżej punktowane publikacje

W dniu 1 marca 2021 roku JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. Za publikacje 140-punktowe wyróżnienie otrzymali:

 • prof. dr hab. Iwona Łakomska, Structural insights into new Bi(III) coordination polymers with pyridine-2,3-dicarboxylic acid: photoluminescence properties and anti-helicobacter pylori activity, International Journal of Molecular Sciences.
 • dr inż. Rabiej-Kozioł Dobrochna, dr. hab. Krzemiński Marek, prof. UMK, prof. dr hab. Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Synthesis of steryl hydroxycinnamates to enhance antioxidant activity of rapeseed oil and emulsions, Materials (Basel).

Obrona pracy doktorskiej

Dnia 4 listopada 2020 roku Pani mgr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia na podstawie obrony rozprawy doktorskiej „Fenolipidy jako nowe potencjalne składniki olejów roślinnych”.


Obrona pracy doktorskiej

W dniu 8 lipca 2020 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszego kolegi mgr. Mateusza Jakubowskiego pt.: ,,Projektowanie charakterystyka spektroskopowa i cytotoksyczność nowych, mieszanych kompleksów platyny(II) z ligandami N-, O- i S-donorowymi”. Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawioną rozprawę, a ponadto zgłosiła wniosek o jej wyróżnienie.


Wyróżnienie zespołowe JM Rektora UMK

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn 24 czerwca podczas uroczystości w Auli UMK przyznał nagrody pracownikom naukowym. Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej wyróżnienie otrzymał zespół w składzie: dr Tadeusz Muzioł, dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK, prof. dr hab. Iwona Łakomska, dr hab. Robert Podgainy, dr Dariusz Kędziera, dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK, dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK, dr Natalia Tereba, mgr Mateusz Jakubowski, mgr Maciej Janek.


Powołanie na stanowisko Dziekana

W dniu 1 czerwca 2020 członkini naszej katedry prof. dr hab. Iwona Łakomska odebrała nominację na funkcję Dziekana Wydziału Chemii na kadencję 2020-2024. Gratulujemy!!!

 

 


IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej

IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej zostanie zorganizowane na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (18 – 20.06.2020r., Akademickie Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa”).

Cykliczne spotkania zostały zainicjowane przez Wydziały Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Ceramiki i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej. Forum nawiązuje do wcześniejszych Kolokwiów z zakresu Chemii Nieorganicznej organizowanych wspólnie przez Profesor Bogusławę Jeżowską-Trzebiatowską i Profesora Adama Bielańskiego. Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych badaniami w zakresie współczesnej chemii nieorganicznej, a do wspólnych obrad i dyskusji na Forum zapraszani są zarówno doświadczeni naukowcy o ugruntowanym autorytecie, jak i osoby na początku kariery naukowej. W trakcie konferencji istniej możliwość wygłoszenia 20 minutowych wykładów, 15 minutowych komunikatów, 5 minutowych flash prezentacji lub zaprezentowania posteru.

Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy (rejestracja do 15.05.2020), dostępne są na stronie internetowej IV Ogólnopolskiego Forum Chemii Nieorganicznej https://fchn2020.umk.pl/.


94th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2019

W dniach 25-27.11.2019 w Krakowie odbyła się 4th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2019, podczas której prof. dr hab. Edward Szłyk wygłosił wykład na zaproszenie pt. “From chemistry of precursors to chemistry of materials”, a dr hab. prof. UMK Iwona Szymańska komunikat sekcyjny pt. “Silver carboxylates for focused electron beam induced deposition (FEBID)”. Dr hab. Magdalena Barwiołek wygłosiła komunikat sekcyjny pt. “New copper(II) complexes with Schiff base ligands – the structural, luminescence and magnetic properties”.


62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2019

W dniach 2-6 września 2019 r. w Warszawie odbył się 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, podczas którego prof. dr hab. Edward Szłyk wygłosił wykład sekcyjny pt. „Otrzymywanie cienkich warstw i nanokompozytów na bazie azotku miedzi”, a dr Magdalena Barwiołek komunikat sekcyjny pt. „Nowe kompleksy srebra(I) oraz miedzi(II) i ich zastosowanie do otrzymywania cienkich materiałów za pomocą metod mokrych”. Prof. dr hab. Iwona Łakomska wygłosiła komunikat sekcyjny pt. „Charakterystyka nowego innowacyjnego proleku onkologicznego” oraz zaprezentowała poster pt: „Charakterystyka spektroskopowa i cytotoksyczność in vitro nowego kompleksu platyny(II) z (1S,4R,5R)-4-(4-fenylo-1H-1,2,3-triazol-1-ylo)-2-((S)-1-fenyloetylo)-2-azabicyklo-[3.2.1]oktanem”.


Wyjazd badawczy na University of Glasgow

W ramach realizacji grantu „Miniatura 2” dr Robert Szczęsny przebywał w dniach 03-30.08.2019 w School of Chemistry, University of Glasgow w grupie badawczej Inorganic Solid State and Materials Chemistry, której kierownikiem jest prof. Duncan H. Gregory.


Wystąpienia konferencyjne

♦XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 16-18 czerwca 2019r.; A. Filipiak-Szok, M. Kukowska, M. Kurzawa, E. Szłyk, Fitozwiązki w wybranych ekstraktach roślinnych (poster)

♦XII Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”: M. Kurzawa, A. Filipiak-Szok, K. Nawrocka, E. Szłyk, Analiza wybranych fitozwiązków w surowcach naturalnych (komunikat ustny);  A. Jastrzębska, S. Kowalska, M. Kurzawa, E. Szłyk, Porównanie procedur oznaczania sumy aminokwasów w żywności z wykorzystaniem spektrofotometrii oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej (poster); U. Kiełkowska, M. Cichosz, M. Kurzawa, Analiza mikro- i makroelementów w wybranych suplementach diety (poster).


Spotkanie okoliczniościowe

W dniu 26.06.2019 odbyło się spotkanie z okazji imienin profesora A. Grodzickiego, w którym udział wzięli członkowie dwóch zaprzyjaźnionych katedr: KChAiSS oraz KChNiK. Życzymy Panu Profesorowi wiele zdrowia. Dziękujemy za organizację spotkania i za obecność.


Wyróżniona publikacja

Publikacja, której współautorem jest członek naszej katedry dr Robert Szczęsny została przez edytorów i recenzentów czasopisma Sustainable Energy and Fuels wyróżniona statusem HOT spośród wszystkich publikacji z roku 2019.
(https://pubs.rsc.org/en/journals/articlecollectionlanding?sercode=se&themeid=41980c3a-3114-44af-81c0-0e94f1353c1f )


19. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Pracownicy (dr hab. Iwona Szymańska, dr Magdalena Barwiołek) oraz magistranci z naszej katedry wraz z studentami-wolontariuszami przygotowali i przeprowadzili warsztaty w ramach 19. edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Impreza festiwalowa nosiła tytuł: „”Czy jest między nami chemia – Zabawa z chemią”. Link do  fotorelacji z wydarzenia: https://photos.app.goo.gl/rmGfdcoyXmKWgdKU9


Wizyta w siedzibie ESTEC

W dniach 4-6.12.2018 prof. dr hab. Edward Szłyk, dr Robert Szczęsny oraz dr Grzegorz Trykowski przebywali w laboratoriach testowych ESTEC (European Space Research and Technology Centre) w Noordwijk (Holandia). Wizyta odbyła się w ramach projektu dotyczącego międzylaboratoryjnych badań porównawczych próżniowego odgazowywania materiałów do zastosowań kosmicznych zleconych przez Europejską Agencją Kosmiczną (ESA).


Konferencja COST – HERALD

W dniach 25-28 września 2018 w Bradze (Portugalia) odbyła się konferencja COST Action MP1402 – HERALD, na której prof. dr hab. Edward Szłyk zaprezentował poster pt. „Fluorescence properties of new thin organic-inorganic layers of Ag(I) and Cu(II) complexes”.


Nagroda zespołowa JM Rektora UMK

19 września 2018 r. w Collegium Maximum odbyła się uroczystość wręczenia nagród przyznanych przez
JM Rektora UMK. Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej nagrodę zespołową III stopnia otrzymał zespół w składzie: dr Magdalena Barwiołek, prof. dr hab. Iwona Łakomska, dr Anna Kozakiewicz, dr Anna Kaczmarek-Kędziera, prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, prof. dr hab. Edward Szłyk, mgr inż. Jerzy Sitkowski, prof. Andrzej Jarzęcki, mgr Magdalena Babinska.


Konferencja naukowa w Krakowie

W dniach 17-21.09.2018 w Krakowie odbył się 61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, na którym dr Magdalena Barwiołek wygłosiła komunikat ustny pt. „Nowe kompleksy srebra i miedzi, synteza, charakterystyka spektroskopowa i strukturalna oraz zastosowanie do otrzymywania cienkich materiałów”; prof. dr hab. Edward Szłyk wygłosił wykład pt.” Nowe kompleksy srebra(I) i miedzi(II), charakterystyka i zastosowanie do otrzymywania cienkich warstw fluorescencyjnych”.


Nominacja profesorska

30 lipca 2018 r.  prof. dr hab. Iwona Łakomska uzyskała tytuł profesora nauk chemicznych.


XLVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii

Pani Dominika Jankowska przygotowująca pracę licencjacką w KChAiSS pod kierunkiem dr M. Barwiołek uczestniczyła w XLVIII Ogólnopolskiej Szkole Chemii w dniach 28.04-02.05.2018 w Karczowiskach, gdzie przedstawiła poster pt „Synteza, badania spektroskopowe i strukturalne nowych kompleksów srebra z optycznie czynnymi zasadami Schiffa.”


18. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

“Czas i przestrzeń” był tematem przewodnim 18. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który trwał od 20 do 24 kwietnia 2018 roku. Pracownicy naszej Katedry dr hab. Iwona Szymańska, dr Magdalena Barwiołek oraz mgr Piotr Madajski przygotowali jedną z imprez festiwalowych:  “Zaginanie czasoprzestrzeni – zabawa z chemią”. Uczestnikom dziękujemy i zapraszamy za rok!

Galerie zdjęć poszczególnych imprez festiwalowych:
Zaginanie czasoprzestrzeni – Zabawa z chemią! Festiwal 2018 sobota
https://www.chem.umk.pl/zaginanie-czasoprzestrzeni-zabawa-z-chemia-festiwal-2018-sobota/
Zaginanie czasoprzestrzeni – Zabawa z chemią! Festiwal 2018 wtorek
https://www.chem.umk.pl/zaginanie-czasoprzestrzeni-zabawa-z-chemia-festiwal-2018-wtorek/


Staż STSM w ramach projektu HERALD

W dniach 21-27 stycznia 2018 dr Robert Szczęsny przebywal w Institute of Atomic Physics and Spectroscopy of the University of Latvia (Ryga, Łotwa) w ramach stażu Short Term Scientific Missions (STSM), COST Action MP1402 (HERALD).


Staż STSM w ramach projektu CELINA

W dniach 1-31 marca 2017 mgr Katarzyna Madajska realizowała projekt “Silver(I) carboxylate compounds for focused electron beam induced deposition (FEBID)”  w laboratorium EMPA, The Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Szwajcaria, Thun).


III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej

W dniach 7-9.12.2016 w Krakowie miało miejsce III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, na którym prof. dr hab. Edward Szłyk wygłosił wykład pt. ,,Nowe związki srebra(I) z zasadami Schiffa i ich zastosowanie do otrzymywania warstw hybrydowych z roztworu”. Ponadto dr Magdalena Barwiołek zdobyła nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepszy plakat. Współautorami plakatu byli: Magdalena Babińska, Anna Kozakiewicz, Tadeusz Muzioł, Anna Kaczmarek- Kędziera, Andrzej Wojtczak oraz Edward Szłyk.


Obrona rozprawy doktorskiej

Z przyjemnością informujemy, że po publicznej obronie rozprawy doktorskiej pani Agnieszka Tułodziecka uzyskała stopień doktora. Promotorem rozprawy była dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. UMK. Gratulujemy!


Wizyta w ESTEC

W ramach nawiązanej przez Wydział Chemii UMK współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w dniach 8-10.11.2016 dr Robert Szczęsny przebywał w laboratoriach testowych ESTEC (European Space Research and Technology Centre) w Noordwijk, Holandia.


70-lecie PTChem w Toruniu

28 października odbyły się uroczystości z okazji 70-lecia utworzenia Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Toruniu. W ramach obchodów została odsłonięta tablica pamiątkowa oraz odbyło się jubileuszowe seminarium. Współorganizatorami oraz uczestnikami tego wydarzenia byli pracownicy oraz doktoranci naszej katery. (http://www.umk.pl/wiadomosci/?id=20161027131954)


E-MRS Fall Meeting 2016

Dr Robert Szczęsny uczestniczył w konferencji The European Materials Research Society (E-MRS) 2016 Fall Meeting, która odbyła się w dniach 19-22 września 2016 w Warszawie.


59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Prof. dr hab. Edward Szłyk wygłosił wykład pod tutułem: “Nowe związki srebra(I) i ich zastosowanie do otrzymywania warstw nieorganicznych” podczas 59 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Poznaniu (19-23 września 2016).


Wyróżnienie dla plakatu

Anna Piasta wraz z A. Jastrzębską, S. Kowalską i E. Szłykiem wygrała w konkursie na najlepszy plakat w sekcji Metody Analityczne Żywności podczas XXV Ogólnopolskiego Sympozjum Bromatologicznego “Jakość zdrowotna żywności i żywienia” Warszawa-Józefów, 12-13 września 2016.


Konferencja EuChemMS

W dniach 11-15 września 2016 dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK  oraz dr Magdalena Barwiolek  uczestniczyły w 6th EuCheMS w Sewilli, prezentując wyniki swoich badań w formie wystąpienia ustnego  “Structure-cytotoxicity relationship for different types of mononuclear platinum(II) complexes containing purine-mimetic ligands” (I.Ł.) oraz plakatu “Application of wet methods to obtain the thin layers of the new Ag(I) and Cu(II) with Schiff bases complexes” (M.B.).


Konferencja EuroBIC 13

W dniach 28.08-01.09.2016 dr Marzena Fandzloch uczestniczyła w 13th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EuroBIC 13) w Budapeszcie prezentując wyniki swoich badań w formie posteru “Biological evaluation of ruthenium complexes with 5,6,7-trimethyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine as new prodrugs for tropical diseases”.


Konferencja ICCC 2016

W dniach 3-8 lipca dr Magdalena Barwiolek uczestniczyła w 42nd International Conference on Coordination Chemistry in Brest, France prezentując dwa postery: Copper(II) Schiff base complexes and their mixed thin layer with ZnO nanoparticles oraz Ag(I) complexes with Schiff bases derived from 2- thiopheneethylamine and their thin layers.


CELINA Training School

Dr hab. Iwona Szymańska oraz dr Robert Szczęsny wzięli udział w szkoleniu “CELINA Training School”, które odbyło się w dniach 3-5 lipca w Wiedniu (Austria).


Obrazowanie FTIR w mikro- i nanoskali

Pracownicy (dr hab. Iwona Szymańska, dr Magdalena Barwiołek, dr Robert Szczęsny) oraz magistranci z naszej katedry wzięli udział w seminarium “Obrazowanie FTIR w mikro- i nanoskali: Struktura molekularna a jej dystrybucja przestrzenna”, które odbyło się w dniach 16-17 czerwca 2016 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Uroczysta sesja naukowa z okazji 80-lecie urodzin prof. dr hab. Antoniego Grodzickiego

W dniu 15 czerwca 2016 r. na Wydziale Chemii UMK, odbyła się uroczysta sesja z okazji jubileuszu 80 urodzin prof. dr hab. Antoniego Gordzickiego.


Wręczenie aktów stwierdzających wybór władz dziekańskich

W dniu 14 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie aktów stwierdzających wybór władz dziekańskich UMK na kadencję 2016 – 2020. Dziekanem Wydziału Chemii UMK został ponownie kierownik naszej katedry prof. dr hab. Edward Szłyk, a na funkcję prodziekana ds. rozwoju i współpracy z zagranicą wybrano dr hab. Iwonę Łakomską, prof. UMK.


16. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Pracownicy (dr hab. Iwona Szymańska, dr Magdalena Barwiołek, dr Robert Szczęsny), doktoranci oraz magistranci z naszej katedry wraz z studentami-wolontariuszami przygotowali i przeprowadzili warsztaty w ramach 16. edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Impreza festiwalowa nosiła tytuł: „Czy mleko ma pecHa? – Zabawa z chemią!” i dostarczyła przybyłym dzieciom ze szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej wielu wrażeń. Zapraszamy ponownie za rok!!!


X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie!

Serdecznie zapraszamy Doktorantów oraz Młodych Doktorów do wzięcia udziału w X Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim w celu prezentacji wyników prac naukowych, wymiany myśli i problemów badawczych oraz nawiązania kontaktów osobistych pomiędzy Młodymi Uczonymi reprezentującymi Uczelnie Wyższe z całej Polski.

Konferencja odbędzie się w dniach 21 – 24 czerwca 2016 roku w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Bachotek k. Brodnicy. Uroczyste rozpoczęcie Seminarium nastąpi 22 czerwca o godz. 10:00.