Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Tematyka badawcza Zespołu Zastosowań Materiałów Węglowych w Elektrochemii i Ochronie Środowiska

  • Wpływ modyfikacji i funkcjonalizacji materiałów węglowych na przebieg adsorpcji jonów metali ciężkich i związków organicznych z roztworów wodnych.
  • Elektrochemiczne zachowanie materiałów węglowych w procesach adsorpcyjnych.
  • Modyfikowane węgle aktywne w oczyszczaniu i uzdatnianiu wody konsumpcyjnej. Adsorpcja chlorowcopochodnych na węglach aktywnych – oczyszczanie wody z chlorowcopochodnych.
  • Modyfikacje i charakterystyka materiałów węglowych do zastosowań w katalizie oraz konwersji i magazynowaniu energii.
  • Opracowanie podstaw technologii laboratoryjnej przygotowania podłoży (Si, SiO2, Cu i Al) do wytwarzania cienkich warstw nanorurek węglowych (MWCNTs) ) z zastosowaniem ferrocenu jako katalizatora.
  • Etapy wzrostu i mechanizm syntezy cienkich warstw wielościennych nanorurek węglowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej.
  • Synteza nanocząstek i cienkich warstw hematytu z zastosowaniem ferrocenu.
  • Metody instrumentalne (SEM, TEM, AFM, IR, Raman, EDX, techniki łączone mikro-IR, mikro-Raman, SEM-EDX, TEM-EDX) w badaniach materiałów, w szczególności nanomateriałów. Ilościowa spektroskopia EDX, IR i Ramana.
  • Wykorzystanie metod Monte Carlo oraz Molecular Dynamics do opisu zjawisk międzyfazowych zachodzących na materiałach węglowych.
  • Badanie procesów międzyfazowych na nieuporządkowanych adsorbentach.