Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Technologia chemiczna – wykład

Celem wykładów jest zaznajomienie studentów z zadaniami technologii chemicznej, wyborem warunków prowadzenia procesu technologicznego i jego podziałem na czynności jednostkowe (operacje jednostkowe, procesy jednostkowe) oraz z zasadami racjonalnego wykorzystania surowców i energii w oparciu o wybrane procesy z technologii nieorganicznej i organicznej.
Zakres materiału prezentowanego na wykładach obejmuje m.in.: wybór warunków prowadzenia procesu technologicznego, zagadnienia kinetyki procesu, procesy kontaktowe, zasady technologiczne, operacje jednostkowe, surowce przemysłu chemicznego, paliwa, wybrane technologie szczegółowe – NH3, HNO3, H2SO4, Na2CO3, CO(NH2)2, zaprawy ceramiczne, technologie związków fosforu, nawozy sztuczne, przemysł elektrochemiczny, metalurgiczny oraz podsta­wowe syntezy organiczne.

Literatura:

E. Bortel, H. Koneczny, Zarys technologii chemicznej, PWN, Warszawa,1992;

Praca zbiorowa, Technologia chemiczna nieorganiczna, WNT, Warszawa, 1965;

A. Zieliński, Technologia chemiczna organiczna, WNT, Warszawa, 1973;

E. Grzywa, J. Molenda, Technologia chemiczna organiczna, WNT, Warszawa, 1995;

S. Ropuszański, Chemia i technologia podstawowej syntezy organicznej, PWN, Warszawa,1983.

R. Kellner i in., Analytical Chemistry, J. Wiley-VCH, Weinheim, 1998;

W. Hermanowicz, Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa, 1999.

Technologia chemiczna, Ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2002.