Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Aparatura naukowo – badawcza

Na wyposażeniu Katedry znajdują się m.in.

Spektrometr AAS SavantAA Sigma firmy GBC
Spektrometr rentgenowski MINIPAL 4 firmy PANalytical, umożliwiający przeprowadzenie badań metodą fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF). Aparat wykonuje nieniszczące ilościowe i jakościowe analizy pierwiastków począwszy od sodu a na uranie skończywszy. Zakres badanych pierwiastków wynosi od 100% do poziomu ppm. Badaniu mogą być poddawane materiały o różnej postaci fizycznej: ciała stałe, proszki, sprasowane pastylki, ciecze, zawiesiny, granulaty, folie, itp.
Dwuwiązkowy spektrofotometr UV-Vis UVD – 3000 amerykańskiej firmy LABOMED
Jednostanowiskowy wiskozymetr iVisc firmy LAUDA do automatycznego pomiaru lepkości kinematycznej za pomocą szklanych kapilar wiskozymetrycznych typu: Ubbelohde, Cannon-Fenske i mikro-Ostwald.
Kalorymetr KL-12 z płaszczem izotermicznym służący do pomiaru ciepła spalania paliw stałych i ciekłych niewybuchowych.
3 titratory (1 – firmy Mettler Toledo, 1 – Schott, 1 – Methrom) z szeroka gamą elektrod do analizy ilościowej roztworów. Za pomocą tych urządzeń możliwa jest analiza wody metodą Carla-Fishera, zasadowości i kwasowości próbek, oznaczanie stężenia szerokiej gamy jonów.
Spektrofotometr płomieniowy Jenway Clinical PFP7

Zestaw aparatury do pomiaru lepkości kinematycznej i dynamicznej, olejów i paliw płynnych. Pomiaru temperatury zapłonu i temperatury palenia. Mineralizator Vapodest 30 firmy Gerhardt. Wagosuszarka typu WPS przeznaczona do wyznaczania względnej wilgotności niewielkich próbek różnych materiałów.

Ponadto Katedra korzysta z aparatury Pracowni Analiz Instrumentalnych.