Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Tematyka badawcza

SYNTEZY I APLIKACJE CHALKOGENIDÓW I N-HETEROCYKLICZNYCH KARBENÓW POCHODNYCH MONOTERPENÓW – ZESPÓŁ STEREOKONTROLOWANEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ

Kierownik zespołu: Prof. dr hab. Jacek Ścianowski

Członkowie zespołu: dr hab. Zbigniew Rafiński, prof. UMK, dr Agata Pacuła-Miszewska, dr Magdalena Obieziurska-Fabisiak, mgr Jakub Szumera

Doktoranci: mgr Anna Laskowska, mgr Julianna Mruk

Badania prowadzone w naszym Zespole dotyczą syntezy nowych optycznie czynnych pochodnych selenoorganicznych otrzymywanych na bazie monoterpenów (selenoli, selenidów, diselenidów, soli selenoniowych, benzizoselenazolonów) oraz ich siarkowych i tellurowych analogów. Otrzymane związki badane są jako potencjalne reagenty i katalizatory stosowane w syntezie asymetrycznej do otrzymywania chiralnych alkoholi, amin, toluenosulfonamidów, karbaminianów, eterów i epoksydów. Reagenty selenoorganiczne testowane są również pod kątem właściwości antyoksydacyjnych i antynowotworowych. Ponadto prowadzimy badania dotyczące rozwoju nowych metodologii syntezy organicznej z wykorzystaniem asymetrycznej nukleofilowej organokatalizy, a w szczególności N-heterocyklicznych karbenów i ich aplikacji w generowaniu jednocześnie wielu centrów stereogenicznych oraz transformacjach typu domino. Badania obejmują reakcje katalizowane przez NHC reprezentujące różne sposoby aktywacji funkcji karbonylowej, jak również katalizę kooperatywną, łączącą reaktywności nukleofilowych katalizatorów NHC z kwasami Brønsteda, Lewisa oraz metalami grup przejściowych.

TERPENOWE KATALIZATORY

Kierownik grupy: dr hab. Marek Krzemiński, prof. UMK

Członkowie grupy: dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek, dr Anna Kmieciak

Doktoranci: mgr Karolina Jeżak

Tematyka badawcza obejmuje wykorzystanie chiralnych monoterpenów do syntezy β-aminoalkoholi jako prekursorów oksazaborolidyn i estrów spiroborowych stosowanych w enancjoselektywnych redukcjach ketonów, oksymów i ich pochodnych boranem. Syntezy nowych terpenowych katalizatorów do enancjoselektywnych reakcji addycji i redukcji. Otrzymywanie nowych pochodnych benzofuranu o potencjalnych właściwościach biologicznych poprzez zastosowanie reakcji sprzęgania Suzuki, enancjoselektywnych redukcji wiązań C=O i C=N oraz addycji do grupy karbonylowej. Grupa zajmuje się również syntezą związków fluoroorganicznych.

SYNTEZA I REAKCJE KWASÓW BORONOWYCH, HYDROKSAMOWYCH I ICH POCHODNYCH

Kierownik grupy: dr Andrzej Wolan

Tematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z syntezą i aplikacją cieczy jonowych, zarówno dla reakcji chemicznych jak i procesów fizykochemicznych, syntezę nowych katalizatorów rutenowych dla reakcji metatezy olefin, syntezę i zastosowania kwasów hydroksamowych, reakcje addycji związków metaloorganicznych do oksymów i ich pochodnych w roztworze oraz na stałym podłożu.

NOWOCZESNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W OPTOELEKTRONICE

Kierownik badań: dr Mariusz Bosiak

Doktoranci: mgr Alicja Zielińska

Tematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem, syntezą i badaniem właściwości luminescencyjnych pochodnych benzodifuranu pod kątem zastosowań w technologii OLED oraz badania emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF) prowadzone we współpracy z japońskim laboratorium Center for Organic Photonics and Electronics Research (OPER’a).

SYNTEZA I BADANIA FLUOROFORÓW ZAWIERAJĄCYCH ATOM BORU

Kierownik badań: dr hab. Borys Ośmiałowski, prof. UMK

https://sites.google.com/view/bosmialowski/research

Doktoranci: mgr Judyta Zielak, mgr Alejadro Iglesias Reguant, mgr Patryk Rybczyński

Badania dotyczą wielowątkowego podejścia do optymalizacji właściwości fotofizycznych związków wykazujących wydajną fluorescencję. Modyfikacje strukturalne jakimi poddawane są cząsteczki fluoroforów (difluorobory oraz fluorobory) to:

I) wpływ podstawnika,

II) benzannulacja,

III) przedłużanie sprzężenia pi-elektronowego,

IV) zmiana heteroatomu w cząsteczce,

V) zmiana położenia heteroatomu,

VI) zmiana geometrii podstawnika elektronodonorowego,

VII) modyfikacja na atomie boru,

VIII) zmiana symetrii związku.

Synteza oraz badania związane z właściwościami fotofizycznymi ukierunkowane są na:

I) otrzymanie związków o wysokiej wydajności kwantowej fluorescencji,

II) optymalizację właściwości w celu maksymalizacji przekroju czynnego na absorpcję dwufotonową,

III) możliwości oddziaływań niekowalencyjnych i odpowiedzi spektralnej.