Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Aktualności

Grant dla doktorantek

Panie mgr Dominika Jankowska oraz mgr Debleena Mandal otrzymały grant w ramach IV edycji konkursu “Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUStudents”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!


Staż naukowy w Institute of Atomic Physics and Spectroscopy, University of Latvia in Riga

 

mgr Dominika Jankowska oraz mgr Debleena Mandal odbyły 3 tygodniowy staż naukowyDoktorantki mgr Dominika Jankowska oraz mgr Debleena Mandal odbyły 3 tygodniowy staż naukowy w  w Institute of Atomic Physics and Spectroscopy University of Latvia in Riga w zespole naukowym dr. Romana Vitera, Kierownika Laboratory of optical biosensors and functional nanomaterials.

Doktorantki odbyły staż w ramach IV edycji programu PROM dotyczącego Międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UMK, którego są laureatkami.


Grant dla doktorantek

Panie mgr Dominika Jankowska oraz mgr Debleena Mandal otrzymały grant w ramach IV edycji programu PROM dotyczącego Międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UMK na wyjazd do Instytutu Fizyki i Spektroskopii Atomowej w Rydze, Uniwersytet Łotewski, do grupy badawczej dr Romana Vitera.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!


Grant dla doktorantki

Pani mgr Dominika Jankowska otrzymała grant w ramach II edycji konkursu “Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUStudents”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!


Staż naukowy w Rydze

Pani dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK   odbywa dwumiesięczny staż naukowy w Institute of Atomic Physics and Spectroscopy University of Latvia in Rigana. Łotewskie stypendium naukowe ufundowane jest przez the State Education Development.

Gratulujemy i życzymy sukcesów i satysfakcji z pracy naukowej!!!


Obrona rozprawy doktorskiej w zespole

W dniu 8 lipca 2020r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Jakubowskiego pt.: “Projektowanie charakterystyka spektroskopowa i cytotoksyczność nowych, mieszanych kompleksów platyny(II) z ligandami N-, O- i S-donorowymi”.

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawioną rozprawę, a ponadto zgłosiła wniosek o jej wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym!


Wyróżnienie zespołowe JM Rektora UMK

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn 24 czerwca podczas uroczystości w Auli UMK przyznał nagrody pracownikom naukowym. Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej wyróżnienie otrzymał zespół w składzie: dr Tadeusz Muzioł, dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK, prof. dr hab. Iwona Łakomska, dr hab. Robert Podgainy, dr Dariusz Kędziera, dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK, dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK, dr Natalia Tereba, mgr Mateusz Jakubowski, mgr Maciej Janek.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Powołanie na stanowisko DZIEKANA

Dnia 1 czerwca 2020 roku Pani prof. dr hab. Iwona Łakomska odebrała z rąka Pana prof. dr hab. Andrzeja Sokali Rektora Elekta UMK, nominację na stanowisko Dziekana Wydziału Chemii w kadencji 2020-2024.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!


FIRST European NECTAR Conference

W dniach 5-6.03.2020r. prof. dr hab. Iwona Łakomska oraz mgr Mateusz Jakubowski uczestniczyli  w 1ST European NECTAR Conference w Belgardzie (Serbia). Podczas konferencji mgr M. Jakubowski zaprezentował poster pt. “The mixed ligand platinum(II) complex as potential anticancer drug with promising biological properties: in vitro and in vivo studies”.

Uczestnictwo w ww. konferencji naukowej sfinansowane zostało ze środków COST w ramach akcji CA18202 – Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research.


STYPENDYSTA PAFW

Z przyjemnością informujemy, że mgr Mateusz Jakubowski już po raz czwarty znalazł się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu na stypendia doktoranckie przyznawane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.                                                                     Serdecznie gratulujemy!


Nowy asystent w zespole

Od 1 października 2019 r. w zespole naukowym na stanowisku asystenta zatrudniony został mgr Mateusz Jakubowski.


62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2019

W dniach 2-6 września 2019 r. w Warszawie odbył się 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, podczas którego prof. dr hab. Iwona Łakomska wygłosiła komunikat sekcyjny pt. „Charakterystyka nowego innowacyjnego proleku onkologicznego” oraz zaprezentowała poster pt: „Charakterystyka spektroskopowa i cytotoksyczność in vitro nowego kompleksu platyny(II) z (1S,4R,5R)-4-(4-fenylo-1H-1,2,3-triazol-1-ylo)-2-((S)-1-fenyloetylo)-2-azabicyklo-[3.2.1]oktanem”


International Symposium on Metal Complexes (ISMEC 2019)

W dniach 11-14 czerwca 2019 r. mgr Mateusz Jakubowski uczestniczył w International Symposium on Metal Complexes (ISMEC 2019) odbywającym się w Hajduszoboszlo/Debreczynie (Węgry), podczas którego wygłosił komunikat ustny pt. “The anticancer activity and biological properties of novel mixed ligand platinum(II) complex with 5,7-diphenyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine”

Uczestnictwo Doktoranta w ISMEC 2019  sfinansowane zostało z grantu konferencyjnego otrzymanego w ramach Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.


Wśród priorytetowych zespołów badawczych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach realizowanego projektu Strategia doskonałości – uczelnia badawcza ogłosił konkurs na „Priorytetowe zespoły badawcze UMK”, skierowany do pracowników UMK, którzy w okresie ostatnich 5 lat wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową, aktywnością na polu pozyskiwania funduszy na badania naukowe i rozwoju kadr oraz aktywnością w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia UMK. W gronie wyróżnionych priorytetowych zespołów badawczych znalazł się zespół: BRAIN – Biomedical & phaRmAceutical InterdiscipliNary group, w skład którego wchodzą:

Liderzy: prof. dr hab. Michał Marszałł, prof. dr hab. Iwona Łakomska

członkowie zespołu: prof. dr hab. Andrzej Wojtczak; dr Marta Zigler-Borowska, dr Anna Kozakiewicz, dr  Magdalena Wujak, dr hab. Bogumiła Kupcewicz, dr Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, mgr Adam Sikora, mgr Mateusz Jakubowski.


Stypendium dla doktoranta

mgr Mateusz Jakubowski po raz trzeci znalazł się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu na stypendia doktoranckie przyznawane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Gratulujemy!

 

 


Nominacja profesorska

 

 

18 października 2018 r. prof. dr hab. Iwona Łakomska odebrała w Pałacu Prezydenckim w Warszawie nominację profesorską.


61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

W dniach 17-21 września 2018 r. w Krakowie odbył się 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzustwa Chemicznego, podczas którego prof. dr hab. Iwona Łakomska wygłosiła wykład sekcyjny pt. “Związki koordynacyjne o właściwościach przeciwpasożytniczych” oraz zaprezentowała poster pt. “Dichlorkowe kompleksy platyny(II) z sulfotlenkami – korelacja parametrów spektroskopowych uzyskanych metodami eksperymentalnymi i DFT”.

 


Nagroda zespołowa JM Rektora UMK

19 września 2018 r. w Collegium Maximum odbyła się uroczystość wręczenia nagród przyznanych przez JM Rektora UMK. Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej nagrodę zespołową III stopnia otrzymał zespół w składzie: dr Magdalena Barwiołek, prof. dr hab. Iwona Łakomska, dr Anna Kozakiewicz, dr Anna Kaczmarek-Kędziera, prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, prof. dr hab. Edward Szłyk, mgr inż. Jerzy Sitkowski, prof. Andrzej Jarzęcki, mgr Magdalena Babinska.


Konferencja naukowa we Wrocławiu

W dniach 5-8.09.2018 we Wrocławiu odbyło się XIV International Symposium on Inorganic Biochemistry , na którym mgr Mateusz Jakubowski wygłosił komunikat ustny pt. “Novel dicarboxylato platinum(II) complexes containing dimethyl sulfoxide and triazolopyrimidine: synthesis, structural and biological studies in solution”.


Nominacja profesorska

30 lipca 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych dr hab. Iwonie Łakomskiej, kierownikowi zespołu naukowego Chemia Bionieorganiczna.

 

 

 


Nagroda za najlepszy poster podczas XII CIYSCon

W dniach 28-29.06.2018 w Toruniu odbyła się XII Copernican International Young Scientists Conference, na której mgr Mateusz Jakubowski zaprezentował poster pt. “Novel cyclobutane-1,1-dicarboxylato platinum(II) complexes as novel anticancer agents with reduced toxicity”, za który zdobył  I miejsce w konkursie na najlepszy poster.

                                 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Najlepsza praca dyplomowa z obszaru chemii

Z przyjemnością informujemy, że praca magisterska mgr Mateusza Jakubowskiego pt: „Synteza, charakterystyka spektroskopowa i aktywność biologiczna nowych dikarboksylanowych kompleksów platyny(II)” przygotowana pod kierunkiem dr hab. Iwony Łakomskiej, prof. UMK zajęła I miejsce w Ogólnopolskiej edycji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!


Konferencja naukowa w Caparica

 

 

W dniach 4-7.12.2017 w Caparica (Portugalia) odbyła się 2nd International Caparica Christmas Conference on Translational Chemistry, na której dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK wygłosiła komunikat na zaproszenie pt. „Design of dicarboxylato platinum(II) complexes with purine-mimetic ligands as novel anticancer agents”.

 


Stypendium Doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

mgr Mateusz Jakubowski ponownie znalazł się w gronie 10 doktorantów-stypendystów ogólnopolskiego Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest zachęcenie ambitnych absolwentów do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich i rozwój młodego pokolenia naukowców.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!


NAGRODA JM REKTORA UMK

29 września 2017 r. w Collegium Maximum odbyła się uroczystość wręczenia nagród przyznanych przez JM Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej. Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej nagrodę zespołową III stopnia otrzymał zespół w składzie: dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK, dr Marzena Fandzloch, prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, dr hab. Joanna Wiśniewska, mgr inż. Jerzy Sitkowski, prof. Juan M. Salas, mgr Magdalena Babinska, mgr Krystian Stefańczak, mgr Beata Filip-Psurska.


Z wykładem na zaproszenie

dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK wygłosiła wykład na zaproszenie pt: „Rola 1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyn w projektowaniu związków koordynacyjnych o profilu medycznym” podczas 60 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbywającego się we Wrocławiu w dniach 17-21.09.2017.

 


XXVI. Internatinal Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry (ICCBIC)

W dniach 4-9.06.2017 w Smolenicach (Słowacja) odbyła się konferencja XXVI. ICCBIC, na której mgr Mateusz Jakubowski wygłosił komunikat ustny pt. “Novel dicarboxylato platinum(II) complexes as potential anticancer agents”


Szkolenie w Louvain-la-Neuve

W dniach 21-28.05.2017 mgr Mateusz Jakubowski uczestniczył w szkoleniu “FEBS Combined Practical and Lecture Course Chemistry of Metals in Biological Systems” organizowanym w Louvain-la-Neuve (Belgia). Koszty uczestnictwa zostały pokryte z grantu konferencyjnego przyznanego przez Federation of European Biochemistry Societies (FEBS).


Wykład na zaproszenie

dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK wygłosiła wykład na zaproszenie pt: „Redox activation as a strategy for ruthenium prodrugs” podczas International Workshop on Bioinorganic Redox Control – Implications for Medical Chemistry and Environmental Protection odbywającego się w Krakowie w dniach 20-21.04.2017.


Szkolenie w Granadzie

W dniach 13-17.02.2017 dr Marzena Fandzloch przebywała na Uniwersytecie w Granadzie (Departamento de Química Inorgánica) w zespole prof. Juana M. Salasa w ramach programu Erasmus+. Tytuł szkolenie “Application of advanced methods of synthesis for biologically active ruthenium complexes”.

 


Stypendium Doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

mgr Mateusz Jakubowski znalazł się w gronie 10 doktorantów-stypendystów ogólnopolskiego Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest zachęcenie ambitnych absolwentów do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich i rozwój młodego pokolenia naukowców.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!


Wyróżnienie OT SITPChem

mgr Mateusz Jakubowski zdobył wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Pracę Dyplomową w roku 2016 organizowanym przez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (Oddział w Toruniu). GRATULUJEMY!


Nowy doktorant w Zespole

Od 1 października 2016 r. do zespołu dołączył nowy doktorant mgr Mateusz Jakubowski, absolwent naszego Wydziału, który 10 czerwca br. obronił pracę magisterską, pt.: “Synteza, charakterystyka spektroskopowa i aktywność biologiczna nowych dikarboksylanowych kompleksów platyny(II)”.


6th European Association for Chemical and Molecular Science Chemistry Congress

W dniach 11-15.09.2016 r. odbyła się prestiżowa konferencja 6th EuCheMS w Sewilli (Hiszpania), podczas której dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK zaprezentowała plakat, pt.: „Structure-cytotoxicity relationship for different types of mononuclear platinum(II) complexes containing purine-mimetic ligands”.


13th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EuroBIC 13)

W dniach 28.08-01.09.2016 r. odbyła się 13th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EuroBIC 13) w Budapeszcie (Węgry), podczas której dr Marzena Fandzloch zaprezentowała plakat, pt.: „Biological evaluation of ruthenium complexes with 5,6,7-trimethyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine as new prodrugs for tropical diseases”.


Obrony magisterskie w Zespole

W dniu 10 czerwca 2016 roku dwoje magistrantów z naszego Zespołu obroniło swoje prace magisterskie:
mgr Paulina Syczewska “Synteza i charakterystyka strukturalna nowych dimerycznych kompleksów srebra(I) i monomerycznych kompleksów platyny(II)”
mgr Mateusz Jakubowski “Synteza, charakterystyka spektroskopowa i aktywność biologiczna nowych dikarboksylanowych kompleksów platyny(II)”
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 


Zjazd Wiosenny SSPTChem

W dniach 14-17.04.2016 w Białowieży odbył się Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, podczas którego członkowie naszego Zespołu wygłosili komunikaty ustne:

 

 

 

  • mgr Magdalena Babinska “Korelacja parametrów strukturalnych i spektroskopowych 7-izobutylo-5-metylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyny uzyskanych metodami eksperymentalnymi X-ray, NMR i obliczeniową (DFT)
  • Angelina Milewska “Charakterystyka spektroskopowa i aktywność biologiczna tetrachlorkowego kompleksu platyny(IV) z 7-izobutylo-5-metylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną”
  • Mateusz Jakubowski “Dikarboksylowe kompleksy platyny(II) o potencjalnej właściwościach antynowotworowych” – I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY KOMUNIKAT USTNY

Obrona doktorska w Zespole

2 grudnia 2015 r. o godzinie 11:30 w sali audytoryjnej II Wydziału Chemii UMK w Toruniu (ul. Gagarina 7) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Kamila Hoffmanna. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Synteza i badania strukturalne karboksylowych kompleksów platyny z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych”.
Serdecznie zapraszamy!


Zespół z wyróżnieniem Rektora UMK

Dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK, dr Marzena Fandzloch i mgr Kamil Hoffmann zostali uhonorowani wyróżnieniem Rektora UMK za działalność naukową w 2014 roku.


Nowy asystent i doktorantka

Od 1 października 2015 r. w zespole naukowym na stanowisku asystenta zatrudniona została dr Marzena Fandzloch.
Do zespołu dołączyła również nowa doktorantka mgr Magdalena Babinska, absolwentka naszego Wydziału, która 2 czerwca br. obroniła pracę magisterską, pt.: “Charakterystyka cytotoksycznych mieszanych kompleksów platyny(II) z wybranymi triazolopirymidynami”.


Pierwsza obrona doktorska w Zespole

24 czerwca 2015 r. o godzinie 9:00 w Audytorium II Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ul Gagarina 7) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Fandzloch.
Serdecznie zapraszamy!


I miejsce w konkursie OT SITPChem

mgr Krystian Stefańczak zajął I miejsce w konkursie OT SITPChem na najlepszą pracę magisterską o tematyce chemicznej. GRATULUJEMY!


Nowy doktorant

Od 1 października 2014 r. do zespołu badawczego dołączył nowy doktorant mgr Krystian Stefańczak absolwent naszego Wydziału, który 3 czerwca br. obronił pracę magisterską pt.: „Synteza i charakterystyka spektroskopowa nowych metaloorganicznych związków rutenu(II) o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych” wykonywaną w Katedrze Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej w zespole naukowym „Chemia Bionieorganiczna”.


Magistrant z wyróżnieniem

Krystian Stefańczak zdobył wyróżnienie za prezentację ustną pt: “Nowe arenowe połaczenia rutenu(II) z analogami zasad purynowych o potencjalnych właściowościach cytotoksycznych” podczas 31 Zjazdu Wiosennego Sekcji Studenckiej PTCh odbywającego się w Zawoi w dniach 9-13 kwietna 2014 roku.


12th International Symposium on Bioinorganic Chemistry

W dniach 3-6.12.2013 odbyła się prestiżowa konferencja 12th ISABC w Guangzhou (Chiny), podczas której: dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK wystąpiła z komunikatem ustnym na zaproszenie pt: „Physicochemical properties of platinum-loaded carbon nantubes nanovehicles as new drug delivery systems using in anticancer therapy”, natomiast mgr Marzena Fandzloch i mgr Kamil K. Hoffmann zaprezentowali plakaty pt: „Structural characterization and investigation of cytoxicity in vitro for new ruthenium(II) complexes with triazolopyrimidines” oraz „The influence of 5,7-disubstituted-1,2,4-triazolo[1,5-α]pyrimidines on lipophilicity and in vitro cytotoxicity of novel malonate platinum(II) complexes”.


56 Zjazd PTCh i SIiTPCh

Podczas 56 Zjazdu PTCh i SIiTPCh odbywającego się w Siedlcach (16-20.09.2013), dr hab. Iwona Łakomska,prof. UMK wyglosiła wykład sekcyjny na zaproszenie pt: „Wpływ struktury kompleksów platyny na cytotoksyczność in vitro”, mgr Marzena Fandzloch wygłosiła komunikat pt: „Poszukiwanie nowych cytotoksycznych związków koordynacyjnych ruten(III)” a mgr Kamil Hoffmann prezentował plakat pt: „Charakterystyka strukturalna cytotoksycznego octanu platyny(II)”.


Wykład na zaproszenie

Dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK wyglosiła wykład na zaproszenie pt: „Ruthenium complexes with triazolopyrimidine as source of antitumor prodrugs”, na XII International Symposium on Inorganic Biochemistry odbywajacym się we Wrocławiu w dniach 28.08-01.09.2013.


Laureatka konkursu

W konkursie NCN (ETIUDA 1) mgr Marzena Fandzloch uzyskała stypendium doktorskie w wysokości 94 758 zł na realizację rozprawy doktorskiej pt: “Poszukiwanie nowych związków koordynacyjnych rutenu z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych”. W ramach przyznanych środków mgr Marzena Fandzloch będzie realizowała również badania naukowe na Uniwersytecie w Granadzie.


Laureat konkursu

W konkursie NCN (PRELUDIUM 4) mgr Kamil Hoffmann uzyskał grant w wysokości 124 840zł na prowadzenie badań naukowych pt: ”Wpływ rodzaju dikarboksylanu na właściwości cytotoksyczne in vitro kompleksów platyny(II) z podstawionymi triazolopirymidynami”.