Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Projekty badawcze

1. Kompleksowe oznaczanie produktów biologicznego rozpadu smół pogazowych i produktów pokrewnych w środowisku naturalnym oraz na stanowiskach pracy, nr 3 T09A 162 10 (zakończono w 1998)
2. Chromatographic approach to environmental sciences of dioxins, Mombusho Grant no. 08044079 (zakończono w 1998)
3. Environmental education at universities. State of art for Poland and some EU countries, TEMPUS grant nr CME-96-2520 (zakończono w 1998)
4. Ekoanalityka wybranych ksenobiotyków za pomocą biowskaźników, KBN nr 3 T09C 102 14 (zakończono w 1999)
5. Monolityczne kolumny do mikro-HPLC i elektrochromatografii, KBN nr 7T09A 04920 (zakończono wrzesień 2002)
6. Wykorzystanie metod chemometrycznych w badaniach specjacji wybranych metali ciężkich w glebach, KBN nr 7 T09D 028 21 (zakończono październik 2002)
7. Modelowanie sorpcji i migracji środków ochrony roślin na przykładzie karbendazymu i jego metabolitu oraz określanie poziomu ich pozostałości w matrycy biologicznej za pomocą łączonych technik chromatograficznych, KBN nr 3 P06A 040 22 (zakończono styczeń 2003)
8. Catchment changes and their impact on the costal zone (EuroCat-VisCat), projekt w ramach VPR UE nr EuroCat EVK1-CT-2000-00044 (2001-2004)
9. Zlewiska rzek europejskich. Zmiany w zlewiskach i ich wpływ na strefę przybrzeżną mórz, KBN SPUB-M (2001-2004)
10. Modern Analytical Methods in Determination of Trace Organic Xenobiotics, CEEPUS grant nr PL-130- 03/04 (2003-2004)
11. Badania homogenności pokrycia wypełnień z chemicznie związanymi fazami stacjonarnymi do chromatografii cieczowej i technik pokrewnych (grant promotorski) MNiSW nr 3 T09A 150 28 (2005-2006)
12. Metody przetwarzania i utylizacji osadów ściekowych stosowane w biologiczno-chemicznych oczyszczalniach ścieków, MNiSW nr T09B07027
13. Rozwój metod badań cieczy jonowych w materiale biologicznym oraz próbkach środowiskowych, MNiSW nr 2 P04G 08329 (2005-2007).
14. Chromatograficzny i chemometryczny opis badania sorpcji i metabolizmu nowej generacji środków ochrony roślin w złożonych matrycach biologicznych, nr 2 PO6R 075 29 (2005-2008).
15. Modelowanie procesu migracji i sorpcji wybranych ksenobiotyków organicznych w materiale roślinnym z wykorzystaniem specyficznych faz stacjonarnych do chromatografii gazowej (grant promotorski), MNiSW nr 2 P06R 100 29 (2005-2007).
16. Opracowanie nowej metody kontroli antydopingowej leków beta-adrenolitycznych z zastosowaniem nowej generacji chiralnych selektorów oraz techniki HPLC-MS/MS (grant promotorski), 2 P05F 038 29 (2005-2007).
17. Bioakumulacja ksenobiotyków obecnych w kompostach przez rośliny użytkowane gospodarczo, nr 3 T09D 035 29 (2005-2008).
18. Education in separation and identification of organic xenobiotics in environmental samples and food product, CEEPUS grant nr PL-130-05/06 (2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 )
19. Breath-gas analysis for molecular-orient detection of minimal diseases (BAMOD), project w ramach VI PR UE nr LSHC-CT-2005-019031 (2006-2009)
20. Analiza wydychanego powietrza ukierunkowana na wczesne wykrywanie zmian chorobowych w organizmie człowieka, KBN SPUB-M (2006-2009)
21. Nowe podejście do diagnostyki medycznej –nowoczesne techniki separacyjne w oznaczaniu mikroorganizmów, grant Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego nr GP.I. 3020-UDOT-911/2006 (2006)
22. Techniki elektromigracyjne jako nowe podejście do diagnostyki Helicobacter pyroli, grant KBN nr N204 165 31/3730 (2006-2009)
23. Modelling of selected heavy metals transport in soil, umowa o współpracy bilateralnej pomiędzy KChSiB a WITS
w Johannesburgu (RPA): (2007-2008, 2008-2009, 2009-2010)
24. Specjacja wybranych metali ciężkich w rozpuszczonej frakcji materii organicznej (RMO) kompostów i osadów ściekowych za pomocą przepływowego rozdzielania w polu zewnętrznym “FFF, grant MNiSW nr N N523 1054 33 (2007-2010)
25. Opracowanie nowych metodyk analitycznych oznaczania analitów z grupy alkilofenoli i ich metabolitów w próbkach wody, osadów i bioty, grant w ramach grantu MNiSW nr R05 037 03 (2007-2010)
26. Developing a network for monitoring the impact of environmental and nutritional factors on fertility and neonatal health, CEEPUS grant nr CII-RO-0313-01-0809 (2008-2009, 2009-2010)
27. Nowe podejście do opisu mechanizmu retencji w wysokosprawnej chromatografii cieczowej z wykorzystaniem hydroorganicznych faz ruchomych, grant promotorski MNiSW nr N N204 136637 (2009-2011)
28. Sprzężone techniki separacyjne w oznaczaniu (bio)markerów stosowanych do wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, grant promotorski MNiSW nr N N204 322137 (2009-2011)
29. 6 grantów Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2011
30. Synteza, charakterystyka i zastosowanie polimerowych filmów sorpcyjnych z nanoporowatą strukturą, grant promotorski MNiSW nr N N204 268038 (2010-2011)
31. Porównanie naturalnej i sztucznej detekcji związków organicznych w powietrzu wydychanym przez pacjentów z nowotworami płuc z wykorzystaniem chromatografii gazowej i spektrometrii mas oraz zmysłu węchu psów, grant własny MNiSW nr N N204 026238 (2010-2013)
32. Dedykowane polimerowe materiały zawierające odcisk cząsteczkowy (MIP) w analityce związków biologicznie aktywnych za pomocą miniaturowych technik separacyjnych, grant własny MNiSW nr N N204 012038 (2010-2012)
33. Synteza chemicznie związanych faz stacjonarnych do oznaczania substancji biologicznie aktywnych w technikach chromatograficznych, grant w ramach programu „Iuventas Plus” MNiSW, nr IP2010 003470 (2010-2011)
34. Markery peroksydacji lipidów jako potencjalne biomarkery Borelizy z Lyme, grant własny MNiSW, nr N N401 315739 (2010-2013) – podwykonawca
35. Wpływ ładunku na separację biokolidów, ze szczególnym uwzględnieniem komórek bakteryjnych do celów diagnostyki środowiskowej i medycznej, grant promotorski NCN nr N N204 369040 (2011-2013)
36. Oszacowanie i porównanie emisji związków azotu i fosforu w dorzeczach Wisły i Odry w latach 1966-2008 oraz prognozy jej redukcji na lata 2013-2020, grant własny NCN nr N N305 300140 (2011-2013)
37. Ocena przydatności klinicznej elektroforezy kapilarnej i spektrometrii mas do diagnostyki i monitorowania terapii zakażeń bakteryjnych, grant własny NCN nr N N204 369440 (2011-2013)
38. Badanie metabolizmu wybranych ksenoestrogenów na przykładzie zaralenonu z wykorzystaniem polimerów z odciskiem cząsteczkowym oraz ocena wpływu jego metabolitów na kancerogenezę narządów płciowych kobiet, grant własny NCN nr 2011/01/B/ST4/00543 (2011-2013)
39. Chromatograficzne oznaczanie kwasów nukleinowych (DNA, RNA) i ich składowych (nukleozydy, nukleotydy, oligonukleotydy) dla potrzeb genomiki z wykorzystaniem nowej generacji faz stacjonarnych, grant własny NCN nr 2011/01/D/ST4/04142 (2011-2014)
40. Oznaczanie antybiotyków stosowanych w terapii infekcji bakteryjnych za pomocą łączonych technik separacyjnych (SPME-LC/MS”, grant promotorski NCN nr 2011/01/N/ST4/03178 (2011-2013)
41. Analiza oddechu u pacjentów z rakiem płuc, umowa o współpracy bilateralnej pomiędzy KChSiB a Breath Research Institute, Innsbruck (Austria), 011/2012/2013/20148560/R12/R14 (2012-2014)
42. Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące się analityką przemysłową (akronim MODAS), projekt NCBiR nr INNOTECH-K1/IN1/43/158947/NCBR/12 (2012-2015)
43. Optoelektroniczny system markerów chorobowych (akronim SENSORMED), projekt NCBiR nr PBS/A3/7/2012 (2012-2015)
44. Opracowanie technologii i dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego o działaniu przeciwzakrzepowym, projekt realizowany w ramach współpracy z firmą farmaceutyczną Accupharma Sp. z o.o. (2012-2015)
45. Zastosowanie metod kapilarnej elektroforezy strefowej w ocenie skuteczności działania antybiotykoterapii w warunkach in vitro, grant NCN (Preludium) nr 2012/07/N/ST4/01856 (2013-2014)
46. Synteza nowej generacji chemicznie związanych faz stacjonarnych do odwróconego układ faz chromatografii cieczowej i chromatografii oddziaływań hydrofilowych, grant NCN nr 2013/09/D/ST4/030807 (SONATA 5) (2014-2016)
47. Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnych, grant NCN (SYMFONIA 1) nr 2013/08/W/NZ8/00701 (2014-2016)
48. Oznaczanie ksenobiotyków i substancji biologicznie aktywnych w matrycach biologicznych i środowiskowych. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr. RPKP.05.04.00-04-003/13
49. Polimerowe fazy stacjonarne zawierające nanocząstki srebra i złota w analityce związków biologicznie aktywnych, grant NCN (PRELUDIUM) nr 2013/11/N/ST4/01837 (2013-2015)
50. Zastosowanie sprzężonych wielowymiarowych technik separacyjnych w analizie i identyfikacji kwasów z grupy omega 3 i omega 6, grant NCN (PRELUDIUM) nr 2013/11/N/ST4/01838 (2013-2015)
51. MALDI-TOF MS w identyfikacji mikroorganizmów oraz określenie wpływu antybiotyków na ich metabolizm, grant NCN (PRELUDIUM) nr 2013/11/N/ST4/01835 (2013-2015)
52. Synteza peptydowych faz stacjonarnych do oznaczania substancji biologicznie aktywnych w technikach chromatograficznych, grant w ramach programu „Iuventus Plus” MNiSW, nr IP2014 003673 (2015-2016)
53. Badanie metabolicznych transformacji i farmakologicznej skuteczności wybranych chemioterapeutyków za pomiota łączonych technik separacyjnych w układzie in-vitro, grant w ramach programu „Iuventus Plus” MNiSW, nr IP2014 046673 (2015-2016)
54. Samonastawne moduły do analitycznego i preparatywnego rozdzielania cząstek o rozmiarze mikrometrycznym, grant NCN (OPUS), nr 2014/13/B/ST4/04998 (2015-2017)
55. Zastosowanie sprzężonych i łączonych technik separacyjnych w badaniach metabolomicznych i poszukiwaniu markerów chorób nowotworowych, grant NCN (MAESTRO), nr 2014/14/A/ST4/00641 (2015-2018)
56. Wykorzystanie technik sprzężonych do identyfikacji i profilowania lotnych związków organicznych (LZO) ze śliny u osób z chorobami jamy ustnej, grant NCN (PRELUDIUM), nr 2014/15/N/ST4/03702 (2015-2017)
57. Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety (akronim: PLANTARUM), projekt NCBiR BIOSTRATEG2/298205/9/NCBR/2016 (2016-2019
58. Izomeryzacja trioz do kwasu mlekowego z zastosowaniem hierarchicznych, mezoporowatych zeolitów zawierających jony metali przejściowych, projekt NCN (FUGA-5), 2016/20/S/ST4/00547 (2016-2018)
59. Nowe podejście w identyfikacji patogenów za pomocą sprzężonych technik separacyjnych (CE-LIF-MALDI-TOF-MS, LCxLC-MS/MS, GCxGC-Q-TOF) dla potrzeb spersonalizowanej diagnostyki medycznej, grant NCN (OPUS), 2016/21/B/ST4/02130 (2016-2019)
60. Zastosowanie nowego typu adsorbentów oraz chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas w badaniu in vitro metabolizmu oligonukleotydów antysensowych dla potrzeb terapii antysensowej, grant NCN (SONATA BIS 6), 2016/22/E/ST4/00478 (2017-2020)
61. Łączone techniki separacyjne w badaniu molekularnych mechanizmów metabolicznej biotransformacji leków dla celowanej terapii farmakologicznej, grant NCN (SONATA 12), 2016/23/D/ST4/00305 (2017-2020)
62. Dedykowane fazy stacjonarne typu immobilizowanego peptydu do analityki substancji biologicznie ważnych, grant NCN (PRELUDIUM 12), 2016/23/N/ST4/00369 (2017-2019)
63. Specyficzność i selektywność chemicznie związanej N,O-dialkilofosfoamidowej fazy stacjonarnej w chromatograficznej analizie substancji biologicznie ważnych, grant NCN (PRELUDIUM 12), 2016/23/N/ST4/00361 (2017-2018)
64. Analiza porównawcza lotnych biomarkerów organicznych w oddechu i moczu wśród mieszkańców Polski i Turcji do oceny chorób układu oddechowego, grant NCBiR POLTUR2/Poland -Turkey VOCs Study/12/2016 (2017-2020)
65. 65. Projekt Fundacji Nauki Polskiej “Start”, Nr 068.2017; edycja (2017/2018)
66. Badanie metabolizmu mikroorganizmów poddanych działaniu nanocząstek metali, antybiotyków, jonów metali i ich połączeń za pomocą MALDI-TOF MS i technik pokrewnych, grant NCN (Preludium 13), 2017/25/N/ST4/01079 (2017-2020)
67. Airborne Biomarkers for Colorectal Cancer, project w ramach programu ERA-NET: TRANSCAN-2, Joint Transnational Call for Proposals 2016 on “Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer”, Transcan-067, KE (2018-2021)
68. Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej, projekt w ramach Kontraktu Terytorialnego (2018-2021)
69. Synteza kompleksowych związków srebra i cynku na bazie kazein i białek serwatki oraz nanocząstek srebra i tlenku cynku przez probiotyczne bakterie kwasu mlekowego, grant NCN (OPUS 14), 2017/27/B/ST4/02628 (2018-2021)
70. Cyklitole jako biologicznie czynne surowce pozyskiwane z polskich roślin uprawnych, grant NCN (PRELUDIUM 14), 2017/27/N/ST4/00354 (2018-2019)
71. Wykorzystanie techniki MALDI-TOF/MS w monitorowaniu i szybkiej diagnostyce rozwoju zakażenia stopy cukrzycowej, grant NCN (SONATINA 2), 2018/28/C/ST4/00434 (2018-2021)
72. Multikompleksowa ocena profilu cytokin w narażeniu na czynniki środowiskowe i żywieniowe mleka ludzkiego za pomocą specjalistycznych narzędzi analitycznych, grant NCN (OPUS 15), 2018/29/B/ST4/01681 (2018-2021)
73. Techniki nadkrytyczne w pozyskiwaniu oraz oznaczaniu związków o właściwościach antyoksydacyjnych, grant NCN (PRELUDIUM 15), 2018/29/N/ST4/01180 (2018-2020)
74. Ekstrakcja ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym związków bioaktywnych z roślin nieoleistych (Soligado gigatea, Medicago sativa). Problem powiększania skali oraz jego wpływu na kompozycję uzyskanych ekstraktów, grant NCN (PRELUDIUM 15), 2018/29/N/ST4/01464 (2018-2020)
75. Wpływ struktury oraz kompozycji materiału roślinnego na ekstrakcję wybranych związków biologicznie aktywnych, grant NCN (Miniatura 2), 2018/02/X/ST4/01351 (2018-2019)
76. Opracowanie płytek NALDI przy użyciu chemicznie zsyntetyzowanych nanocząstek metali i tlenków metali w celu wykrycia naturalnych związków o niskiej masie cząsteczkowej, kierownik: mgr Gulyaim Sagandykova, grant NCN (Preludium 16), 2018/31/N/ST4/02210 (2019-2022)
77. Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET, projekt FNP 4.4 PO IR 2014-2020, program TEAM-NET konkurs 1/4.4/2018, nr umowy: POIR.04.04.00-00-1792/18-00, (2019-2022)