Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Kierunki Badań

Teoretyczne i praktyczne aspekty w technikach separacyjnych (chromatografia i techniki elektromigracyjne), mechanizm retencji i elektromigracji, QSRR, nowe fazy stacjonarne i kolumny do HPLC, SPE, CZE I CEC, miniaturyzacja, adsorpcja, adsorbenty, fizykochemia powierzchni, charakterystyka powierzchni.

Monitoring chemiczny i biologiczny analitów nieorganicznych i organicznych o zróżnicowanym charakterze (metale ciężkie, biogeny,  VOCs, THMs, PAHs, PCBs, POPs, pestycydy, fenole, białka, mikroorganizmy itd.) w różnych matrycach z zastosowaniem; GC, GC/MS, HPLC, LC-MS/MS, TLC, ITP, CZE, AAS, TOC oraz łączonych technik analitycznych, przygotowanie próbek (adsorpcja; HS, TD, P&T, MIP; ekstrakcja: LLE, SDE, SPE,  MSPD, SPME, SFE, ASE; filtracja, techniki membranowe, mineralizacja), analiza polowa (mobilne laboratorium).

Sorpcja, specjacja i modelowanie transportu metali ciężkich i innych ksenobiotyków  w glebach i materiale biologicznym (sedyment, rośliny, tkanka człowieka, itd.). Degradacja gleb, substancje humusowe, kwasy fulwowe.

Neutralizacja i biodegradacja ścieków przemysłowych, rolniczych i komunalnych; utylizacja osadów ściekowych jako baza kompozycji kompostowych, technologia wody.

Chemometria i zastosowanie metod komputerowych w symulacji, modelowaniu i wizualizacji danych pomiarowych oraz ich walidacji.