Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Przedmioty kursowe

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki kształci na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich w systemie dziennym i zaocznym.
Trzyletnie studia licencjackie dzienne:
• Chemia środowiska i ekologia (wykład, konwersatorium, laboratorium),
• Analityka i kontrola w chemii środowiska (wykład, konwersatorium, laboratorium),
• Materia i energia w środowisku (wykład, ćwiczenia),
• Podstawy ochrony wód i gleb (wykład, laboratorium).
• Podstawy metod separacyjnych (wykład, laboratorium).
• Podstawy bioanalityki (wykład)
Trzyletnie studia licencjackie zaoczne:
• Ochrona środowiska (wykład, ćwiczenia, laboratorium).
Dwuletnie uzupełniające studia magisterskie:
• Ekoanalityka (wykład, laboratorium),
• Techniki separacyjne w analizie śladowej (wykład, laboratorium)
• Ochrona i odnowa wód i gleb (wykład, ćwiczenia, laboratorium),
• Podstawy procesów biotechnologicznych: utylizacja odpadów przemysłowych i komunalnych (wykład),
• Metody statystyczne z elementami modelowania komputerowego (wykład, ćwiczenia),
• Globalne i regionalne zmiany w środowisku (wykład, konwersatorium)
• Ochrona życia i zdrowia człowieka: Aspekty Prawne i Ekonomiczne Aspekty prawne i ekonomiczne w ochronie środowiska (wykład, ćwiczenia),
• Zajęcia terenowe.
Studia doktoranckie:
• Nowoczesne metody separacyjne (wykład, laboratorium)
• Miniaturyzacja w spektrometrii mas (wykład)
• Statystyczna interpretacja danych eksperymentalnych (wykład).