Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Tematyka badawcza

 1. Badania enzymów i ich regulacji oraz białek szkieletowych
 • Opracowanie nowych małocząsteczkowych regulatorów aktywności katalitycznej kinaz adenylanowych (ludzkiej hAK oraz bakteryjnych AK). Określenie wpływu potencjalnych regulatorów na aktywność badanych enzymów przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Analiza oddziaływania enzym-regulator techniką pomiaru rezonansu plazmonów powierzchniowych (SPR). Współkrystalizacja badanych kinaz adenylanowych z najbardziej efektywnymi nowymi regulatorami. Badania strukturalne otrzymanych kompleksów enzym-regulator i analiza mechanizmów regulacji.
 • Krystalizacja izoform ludzkiej tropomiozyny (TM), białka związanego z regulacją skurczu mięśni, oraz wariantów TM odpowiedzialnych za procesy patologiczne upośledzające pracę mięśni gładkich. Badania mają umożliwić określenie struktury wariantów TM i dać strukturalne podstawy dla zrozumienia etiologii zaburzeń skurczu mięśni, w tym kardiomiopatii.

 

 1. Synteza oraz badania strukturalne organicznych związków małocząsteczkowych:
 • Synteza mono- i bis(hydroksy)sulfonamidów pochodnych kamfory, które stosowane są jako chiralne pomocniki w asymetrycznej syntezie alkoholi z aldehydów i ketonów.
 • Badania strukturalne β-aminoalkoholi pochodnych benzenu oraz benzofuranu. Związki
  z tej grupy wykazują działanie β-adrenergiczne, antyarytmiczne, obniżają ciśnienie krwi oraz hamują działanie niektórych enzymów.
 • Badania strukturalne tiazolowych soli, pochodnych D-(+)-kamfory. Badane związki są prekursorami N-heterocyklicznych karbonów. Wykorzystywane są też jako organokatalizatory reakcji enancjoselektywnych.
 • Badania strukturalne selenidów i tellurydów terpenów jako chiralnych katalizatorów w reakcjach enancjoselektywnej syntezy organicznej.

 

 1. Badania strukturalne kompleksów metali przejściowych:
 • Badania strukturalne kompleksów Cu(II) z fenylo-2-pirydyloketoksymem (HPPK). Szczególnie interesującą grupą połączeń Cu(II) z fenylo-2-pirydyloketoksymem (HPPK) są trójjądrowe kompleksy klasyfikowane jako związki metalokoronowe (korona 9-MC-3) będące nieorganicznymi strukturalnymi i funkcjonalnymi analogami eterów koronowych. Wykazują one unikalne intramolekularne oddziaływania wymiany magnetycznej.
 • Badania strukturalne związków kompleksowych, w których jonem centralnym jest jon miedzi(II), a w roli ligandów występują pochodne bis(fenolo)metyloaminy. Kompleksy miedzi(II) z ligandami fenolanowymi typu N2O2 i N3O są badane jako układy modelowe dla metaloenzymów, np. dla oksydazy galaktozy (GO). Związki wykazują aktywność katalityczną w aerobowym utlenianiu alkoholi oraz w sprzęganiu alkinów.
 • Badania strukturalne biomimetycznych kompleksów żelaza z wielokleszczowymi ligandami typu N/O. Kompleksy Fe(II/III) oraz Mn(II/III) z chelatującymi ligandami typu O/N stanowią dobry model dla centrów aktywnych metaloenzymów. Metaloenzymy zawierające żelazo (np. cytochrom P450, dioksygenazy katecholanowe) pełnią ważną rolę w biodegradacji toksyn. Związki wykazują aktywność katalityczną w reakcjach utleniającego rozszczepienia katecholanów i przeróbce ropy naftowej.
 • Badania strukturalne kompleksów Pt(II), Pt(IV) oraz Ru(II) jako potencjalnych leków cytostatycznych i cytotoksycznych alternatywnych dla cis-platyny.
 • Badania strukturalne kompleksów rutenu(II) o potencjalnym znaczeniu biomedycznym oraz wykorzystywanych jako homogeniczne katalizatory utleniania wody.
 • Badania strukturalne kompleksu Cu(II), który pełni rolę katalizatora w reakcji cykloaddycji (azide-alkyne-epoxide cycloaddition reaction).
 • Badania strukturalne kompleksów Ag(I) z wybranymi zasadami Schiffa wykazującymi wysoką zdolność do luminescencji oraz określenie strukturalnych podstaw obserwowanych różnic w luminescencji.
 • Badania strukturalne kompleksów Ru(II) wykorzystywanych jako katalizatory w reakcji metatezy olefin.
 • Badania strukturalne fosfinowych kompleksów miedzi o aktywności biologicznej. Określono geometrię walencyjną, konformację i oddziaływania międzycząsteczkowe w sieci krystalicznej.