Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownia analizy termicznej

Za pomocą technik analizy termicznej można zanalizować i scharakteryzować praktycznie każda substancję, zarówno stała, półstałą jak i ciekłą. Celem badań termicznych jest zmierzenie zmiany określonej właściwości materiału w funkcji temperatury- najczęściej jest to zmiana masy lub energii. Dzięki tym informacjom można m.in. oznaczyć skład chemiczny i czystość związków, wyznaczyć ciepło przemian fazowych i reakcji chemicznych, ilościowo oznaczyć zawartość wody krystalizacyjnej i zaabsorbowanej, czy zbadać stabilność termiczną substancji wykorzystywanych później w wszelkiego rodzaju piecach, silnikach, tkaninach ochronnych itp.

Wyposażenie pracowni:

Termoanalizator Jupiter STA 449 F5 firmy Netzsch z automatycznym podajnikiem próbek sprzężony ze spektrometrem FT-IR Vertex 70V firmy Bruker Optik:

Podstawowe parametry i możliwości pomiarowe aparatu:

 • zakres temperatur od temperatury pokojowej do 1200oC,
 • szybkość zmian temperatury od 1 do 25oC,
 • możliwość wykonywania pomiarów w kontrolowanej atmosferze (np. powietrze, azot),
 • 20-pozycyjny autosampler,
 • możliwość badania próbek o masie w zakresie od 5-200 mg (w zależności od charakteru substancji badanej),
 • możliwość wykonywania badań termicznych z jednoczesną analizą jakościową gazowych produktów rozkładu z otrzymywanego widma FT-IR.

Termoanalizator SDT 650 firmy TA Instruments:

Podstawowe parametry i możliwości pomiarowe aparatu:

 • zakres temperatur od temperatury pokojowej do 1200°C,
 • szybkość zmian temperatury od 1 do 25°C/min.,
 • możliwość wykonywania pomiarów w kontrolowanej atmosferze (np. powietrze, azot),
 • możliwość badania próbek o masie w zakresie od 5-200 mg (w zależności od charakteru substancji badanej),
 • możliwość pomiaru TGA dwóch próbek jednocześnie w jednym pomiarze w celu porównywania stabilności materiałów w takich samych warunkach pomiarowych,
 • modulowany pomiar TGA

Oprogramowanie do edycji wyników uzyskanych na aparacie SDT 650 dostępne jest na stronie https://www.tainstruments.com/support/software-downloads-support/downloads/ w zakładce Advantage/UA Sofware.

 

Opłaty za wykonanie analiz uzgadniane są indywidualnie w zależności od: cech próbki, realizowanego programu grzania, atmosfery gazowej nad próbką, wykorzystania przystawki FT-IR, konieczności specjalnego przygotowania próbki do analizy itp.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z:
mgr Klaudią Wesołowską
tel: (56) 611-43-10 
e-mail: klaudia.wesolowska@umk.pl

Zlecenia na analizy dla studentów i pracowników Wydziału Chemii UMK: