Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej

Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum zawartego pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Okres realizacji projektu:

01.04.2018 r. – 31.03.2021 r.

Oś priorytetowa:

1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie:

Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu:

36.107.140,04 zł

w tym dofinansowanie z EFRR:


27.872.788,65

Całkowita wartość projektu dla UMK w Toruniu:

20.299.161,17 zł

w tym dofinansowanie z EFRR:

16.745.216,86 zł

Całkowita wartość projektu dla UKW w Bydgoszczy:

15.807.978,87 zł

w tym dofinansowanie z EFRR:

11.127.571,79 zł

Opis projektu:

 

Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie nowoczesnych technologii w analityce i diagnostyce medycznej w różnym okresie rozwoju człowieka, zwiększenie oddziaływań terapeutycznych, m.in. za pomocą neurorehabilitacji, terapii różnych form chronicznego bólu, a przez takie działania wpływ na dobrostan mieszkańców i wydajność ich pracy. Projekt zakłada realizację Agendy badawczej poprzez wyposażenie siedmiu Laboratoriów działających przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w aparaturę naukowobadawczą:

  1. Pracownia Metod Chromatograficznych i Spektrometrii Mas (Wydział Chemii UMK, Toruń),
  2. Pracownia Metod Rehabilitacji (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Toruń),
  3. Pracownia Metod Mikroekstrakcyjnych i Spektrometrii Mas (Wydział Farmaceutyczny CM UMK, Bydgoszcz),
  4. Pracownia Metabolomiki (Wydział Farmaceutyczny CM UMK, Bydgoszcz),
  5. Laboratorium markerów nowotworowych (Wydział Farmaceutyczny CM UMK, Bydgoszcz),
  6. Laboratorium badawczo-rozwojowe toksykologiczne (Wydział Farmaceutyczny CM UMK, Bydgoszcz),
  7. Laboratorium Fotoniki Biomedycznej (Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK, Bydgoszcz).

Projekt również zakłada budowę budynku Uniwersyteckiego Centrum Psychologicznego przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ramach Centrum będą działać 3 Laboratoria, do których zakupiona zostanie aparatura naukowo-badawcza:

  1. Centrum Komunikacji Klinicznej,
  2. Centrum Telemedycyny,
  3. Uniwersyteckie Centrum Psychologiczne.