Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Mobilne laboratorium dydaktyczno-badawcze

Mobilne laboratorium dydaktyczno-badawcze przeznaczone jest do monitoringu zanieczyszczeń środowiska w szczególności wód, gleb oraz roślinności. Zakres badań, ustalany jest w zależności od potrzeb i realizuje się przez przyłączanie specjalistycznych modułów pomiarowych. Podstawowe zadania laboratorium obejmują: oznaczanie parametrów charakteryzujących zanieczyszczenie wód, ścieków, gleb i roślinności w terenie (BZT5, CHZT, pH, przewodnictwo, mętność, barwa etc.) pobieranie, przechowywanie oraz przygotowanie próbek stałych i ciekłych, wykonywanie oznaczeń in situ w przypadku katastrof ekologicznych, szkolenie studentów i specjalistów w zakresie chemicznej analizy wód i gleb.

Charakterystyka techniczna:
Kompletne laboratorium wyposażone jest w:
instalację wodno-kanalizacyjną
instalację elektryczną do zasilania aparatury i oświetlenia (zasilanie z sieci 220 V),
agregat prądotwórczy – niezależne źródło prądu
wentylację, ogrzewanie i klimatyzację
stoły laboratoryjne, szafki, zlew, termę
dygestorium z niezależnym systemem wentylacyjnym
luk na butle z gazem i generator gazów
Dzięki wyposażeniu możliwe jest oznaczanie analitów nieorganicznych i organicznych, np. azotany, azotyny, fosforany, siarczany, metale ciężkie, węglowodory aromatyczne i ich pochodne (WWA, BTEX, PCB, fenole, pestycydy i inne), węglowodory alifatyczne i ich chlorowcopochodne (VOC, THM i inne), na poziomie śladowym z precyzją osiągalną w laboratoriach stacjonarnych.

Wyposażenie podstawowe:
chromatograf gazowy z trzema detektorami: FID, PID i DELCD, przystawką purge&trap przyłączoną w systemie on-line
chromatograf cieczowy typu micro-HPLC z detektorem UV
zestaw TLC z lampą UV
spektrofotometr polowy
zestawy do ekstrakcji: klasycznej, Soxhleta, typu SPE, SPME i sączenia membranowego
polowe mierniki skażeń radiometrycznych i powietrza
polowe przyrządy elektrochemiczne: tlenomierz, konduktometr, elektrody jonoselektywne
homogenizator ultradźwiękowy
wirówka
zestaw do mineralizacji mikrofalowej
automatyczne titratory
aparat do automatycznej destylacji z parą wodną
komputer z drukarką i oprogramowaniem do sterowania przyrządami oraz zbierania i wizualizacji danych
wagi
łaźnia ultradźwiękowa
czerpak Patalasa
sprzęt laboratoryjny i miarowe naczynia laboratoryjne
płyta grzejna
Wyposażenie dodatkowe (modułowe)
ekstraktor nadkrytyczny SFE
zestaw do ekstrakcji mikrofalowej