Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Informacje

Projekt „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”

PROJEKT NR POWR.03.05.00-00-Z306/18

Zadanie 8/Moduł 3 – Staże na Wydziale Chemii

 

 • Okres realizacji projektu:  01.01.2020 r. – 30.09.2023 r.
 • Grupa docelowa: studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach: chemia, chemia medyczna, chemia kosmetyczna, chemia i technologii żywności, chemia kryminalistyczna
 • Oś priorytetowa: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju POWER 2014–2020
 • Wydatki kwalifikowane projektu: 34 110 497,86 zł
 • Dofinansowanie ze środków europejskich: 29 637 451,15 zł
 • Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 1 339 995,80 zł

 

CEL PROJEKTU:


Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2019-2023 w zakresie dostosowania i realizacji programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na realizację wysokiej jakości programów stażowych i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.


W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:


 • stypendium stażowe;
 • refundację kosztów dojazdu do i z miejsca odbywania stażu;
 • refundację kosztów zakwaterowania;
 • refundację kosztów utrzymania (delegacja);
 • pokrycie kosztów badań lekarskich;
 • pokrycie kosztów ubezpieczenia.

Staż musi trwać nieprzerwanie przez 2 miesiące w łącznym wymiarze 240 godzin z zastrzeżeniem, że dzienny wymiar czasu odbywania stażu nie może przekroczyć 8 godzin, a tygodniowy wymiar czasu odbywania stażu nie może przekroczyć 40 godzin. Minimalna liczba godzin stażowych w tygodniu wynosi 30.


 

Koordynator Projektu
dr Marcin Cichosz
e-mail: staze.wch@umk.pl
tel: +48 56 611 47 87
p. 229 Budynek B

 

 

Asystent Koordynatora Projektu
dr Aleksandra Szalla
e-mail: staze.wch@umk.pl
tel: +48 56 611 45 35
p. 56 Budynek B