Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Modernizacja budynku

„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez kompleksową modernizację energetyczną”

(umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0069/16-00)
Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej, tj. Wydziału Chemii UMK w Toruniu.


Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • Ograniczenie strat ciepła poprzez zwiększenie izolacyjności termicznej przegród, stolarki okiennej i drzwiowej, stropodachów; poprawę systemu wentylacji mechanicznej.
  • Poprawa stanu technicznego infrastruktury energetycznej poprzez modernizację i podniesienie sprawności systemu grzewczego, w tym wymianę grzejników i regulację instalacji CO.

 

Powyższe cele są odpowiedzią na zidentyfikowane problemy. Osiągnięcie wskazanych zamierzeń pozwoli zrealizować cel ogólny projektu: poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie poziomu energochłonności budynków przyczyniające się do powstania infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku. Efektem zaplanowanych działań będzie ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, poprawa zdrowia i warunków życia ludności, zwiększenie atrakcyjności regionu, poprawa warunków nauczania.

 

 

Cele projektu są zgodne z celami osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIS na lata 2014-2020. Projekt zostanie zrealizowany w ramach dz.1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia. Zwiększenie poprawy efektywności energetycznej, która łączy w sobie cele gospodarcze i społeczne, przyczyni się dodatkowo do zmniejszenia emisyjności gospodarki. Realizacja projektu przyczyni się do realizacji wskazanego celu. Głęboka modernizacja energetyczna Wydziału Chemii UMK, przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia energochłonności i kosztów eksploatacyjnych. Termomodernizacja wpłynie na zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie w obiekcie, a poprzez to na zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do jego ogrzewania. W efekcie mniejsza ilość energii, przedkłada się bezpośrednio na zmniejszenie emisji CO2, emitowanej w procesie spalania. Dodatkowym rezultatem podjętych działań, będzie poprawa stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.

 

Koordynator projektu:

dr Mariusz Walczyk
tel.: +48 56 611 2062
e-mail: mwalczyk@umk.pl

 

Opiekun projektu Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi:

mgr Joanna Oberlan-Maroń
tel.: +48 56 611 45 91
e-mail: joannaoberlan@umk.pl