Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UMK z dnia 1 października 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Ze względu na rozpoczynające się 5 października 2020 r. zajęcia dydaktyczne
i czekające nas wyzwania, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych kwestii. Postaraliśmy się je zebrać w poniższych punktach, które wynikają w większości
z Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 i zaleceń GIS i MNiSW:

 §1

1. Na Wydziale Chemii UMK obowiązuje hybrydowy system nauczania – wykłady i lektoraty i seminaria dyplomowe będą realizowane on-line w trybie synchronicznym*, natomiast laboratoria i ćwiczenia będą realizowane w trybie stacjonarnym.
* Nauczanie w trybie synchronicznym zakłada, że studenci i nauczyciel w trakcie zajęć muszą być jednocześnie w tym samym miejscu i czasie lub w różnych miejscach w tym samym czasie.

2. Kształcenie w formie zdalnej odbywa się z wykorzystaniem następujących narzędzi do zdalnego prowadzenia zajęć:

a) Platforma e-learningowa Moodle;
b) System wideokonferencji BigBlueButton;
c) Microsoft Teams;
d) inne platformy i narzędzia, o ile korzystanie z nich odbywa się na podstawie umów zawartych przez Uniwersytet lub poszczególne jego jednostki z dostawcami tych usług.

 3. Wszystkie zajęcia, niezależnie od ich formy, powinny odbywać się zgodnie z ustalonym przez Dziekana harmonogramem zajęć i w terminach wyznaczonych dla każdej grupy dydaktycznej. O wszelkich zmianach, wynikających z przyczyn obiektywnych, należy poinformować Prodziekana ds. Studenckich i Dydaktyki oraz Kierownika Katedry, w którym realizowane są zajęcia.

4. Ze względu na konieczność prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych przez Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia lub Kierowników Katedr uprzejmie prosimy prowadzących o dołączenie do każdej grupy wykładowej realizowanych on-line adresu: Moodle: hospitacje.wch@umk.pl; Microsoft Teams: hospitacje.wch@o365.umk.pl

5. Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, odbywają się w sposób tradycyjny. Jednakże, w szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może z własnej inicjatywy lub na złożony do niego wniosek studenta podjąć decyzję o weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznych przy pomocy synchronicznej wideokonferencji.
 
6. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do bieżącego przekazywania studentom informacji organizacyjnych oraz do zapewnienia informacji zwrotnej dotyczącej ich postępów w nauce za pośrednictwem korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem systemu USOS.
 
7. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w formie zdalnej, niezwłocznie po wykonaniu wszystkich zajęć zdalnych przewidzianych do realizacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, przedstawia dziekanowi, pisemny raport z ich realizacji według wzoru określonego przez dziekana. Raport ten pozostaje w dokumentacji wydziału.
 
8. Regulamin realizowanych zajęć dydaktycznych w sposób tradycyjny/stacjonarny powinien być uzupełniony o niezbędne kwestie związane z zachowaniem bezpieczeństwa osobistego zawartym w Załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 188 Rektora UMK z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Każdy student powinien potwierdzić pisemnie zapoznanie się z ww. regulaminem.
 
9. Prosimy o wprowadzenie do regulaminu dydaktycznego dodatkowego punktu odnośnie faktu, że Student na zajęcia może przyjść wyłącznie zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Natomiast Studenci z objawami alergii (kaszl i/lub katar) powinni niezwłocznie dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia.
 
10. Prosimy o zobowiązanie Prowadzących zajęcia dydaktyczne do zebrania stosownego oświadczenia odnośnie WYWIADU EPIDEMICZNEGO
(Załącznik nr 3). Oświadczenie należy pobierać przed rozpoczęciem każdych zajęć i przechowywać w dokumentacji dydaktycznej Katedry.

 
11. W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemicznego, kwarantanny pracownika lub grup studenckich Dziekan może podjąć decyzję o przejściu na wyłącznie zdalną formę kształcenia dla wybranego kursu, grupy kursów lub wszystkich kursów prowadzonych na Wydziale Chemii UMK.
 
12. Zobowiązujemy nauczycieli akademickich do uaktualnienia w systemie USOS godzin konsultacji z wyraźnym zaznaczeniem ich formy (zdalnej czy kontaktowej).


 §2

1. W zajęciach stacjonarnych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane na zajęcia, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (gorączka, kaszel lub inne objawy przeziębienia), niepozostające w kwarantannie czy izolacji oraz nieprzebywające z osobą odbywającą kwarantannę.

2. Zarówno studenci jak i prowadzący zajęcia mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.
 
3. Przed wejściem do sali studenci i prowadzący mają obowiązek zdezynfekowania rąk.
 
4. Zaleca się dezynfekowanie i wietrzenie sal pomiędzy zajęciami.
 
5. Uczestnicy zajęć prowadzonych stacjonarnie muszą posiadać własne przybory (długopisy, kalkulatory itp.) – obowiązuje stanowczy zakaz użyczania pomiędzy Studentami jakichkolwiek przedmiotów.
 
6. W trakcie stacjonarnych zajęć dydaktycznych prowadzący ma obowiązek sporządzenia listy obecności i przechowywania jej przez co najmniej 3 tygodnie.
 
7. Do budynku Wydziału Chemii UMK, studenci powinni wchodzić bezpośrednio przed zajęciami. Obowiązuje zakaz gromadzenia się w holu i na korytarzach budynku. W przypadku konieczności oczekiwania na zajęcia należy przestrzegać zasadę dystansu społecznego i zachować minimalną odległość 1,5 m pomiędzy osobami.
 
8. Przed przystąpieniem do zajęć studenci zobowiązani są umieszczać okrycia wierzchnie w szatni zachowując niezbędną odległość, zajmując co trzeci wieszak.

 §3

1. W przypadku wystąpienia u studenta lub doktoranta przebywającego na terenie uczelni niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy go niezwłocznie odizolować od innych osób. Osoba taka powinna udać się transportem indywidualnym do miejsca zamieszkania, a gdy jest to niemożliwe, powinna oczekiwać na transport w izolatorium (pokój 78). O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Prodziekana ds. Studenckich i Dydaktyki.

 

Wszystkim Studentom, Doktorantom i Pracownikom naszego Wydziału
 życzymy spokojnej i owocnej realizacji zajęć dydaktycznych.

 

prof. dr hab. Iwona Łakomska - Dziekan WCh
dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK - Prodziekan ds. Ekonomicznych i Rozwoju WCh
dr Andrzej Wolan - Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki WCh

pozostałe wiadomości