PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek 2.06.20168:00-9:00 .....

Rejestracja uczestników

9:00-9:15 .....

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
9:15-10:15 .....

WYKŁAD INAUGURACYJNY prof. dr hab. Jan Barciszewski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań - Nanotechnologia kwasów nukleinowych
10:15-11:00 .....

WYKŁAD PLENARNY prof. dr hab. Stanisław Błażewicz, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Kraków - Nanomateriały węglowe i ceramiczne w technologii biomateriałów i medycynie regeneracyjnej
11:00-11:30 .....

Przerwa kawowa

11:30-12:30 .....

SESJA 1 - Komunikaty ustne
.....

.....

11:30 - 11:45   Witold Musiał, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Mikrosfery i nanosfery termowrażliwe jako nośniki substancji leczniczych
11:45- 12:00   Marta Ziegler-Borowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Magnetyczne nanocząstki dla immobilizacji bioligandów
12:00- 12:15   Joanna Skopińska-Wiśniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dialdehydy jako czynniki sieciujące materiałów białkowych
12:15- 12:30   Aleksander Czogalla, Uniwersytet Wrocławski
Origami DNA w badaniu procesów zachodzących na powierzchni błon biologicznych
12:30-12:45 .....

Wykład Sponsora Głównego Konferencji
Maurycy Menke, PE Polska
Nowe spojrzenie na próbkę dzięki analizie sprzężonej
12:50-14:00 .....

Lunch

13:20-14:00 .....

SESJA PLAKATOWA 1
plik pdf
14:00-14:30 .....

WYKŁAD 1 prof. dr hab. Artur Terzyk, Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy UMK, Toruń - Kontrolowane zwilżanie powierzchni - problem nie tylko chemiczny
14:30-15:00 .....

WYKŁAD 2 dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, Toruń - Pomysł - Patent - Firma
15:00-15:30 .....

Przerwa kawowa

15:30-16:45 .....

SESJA 2 - Komunikaty ustne
.....

.....

15:30 - 15:45   Anna Belcarz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Czy standardowa metoda oznaczania cytotoksyczności jest wiarygodna
w przypadku ceramiki o wysokiej powierzchni właściwej?

15:45- 16:00   Ilona Grabowska-Jadach, Politechnika Warszawska
Modyfikacja i ocena toksyczności wybranej grupy kropek kwantowych
16:00- 16:15   Michał Wójcik, Uniwersytet Warszawski
Biokompatybilne nośniki leków zbudowane z nanocząstek złota
modyfikowanych glutationem i jego pochodnymi

16:15- 16:30   Aleksandra Radtke, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Powłoki biomedyczne na bazie ditlenku tytanu dla potrzeb nowoczesnej
implantologii

16:30- 16:45   Adrian Topolski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Relacje pomiędzy czynnikami wpływającymi na aktywność fotokatalityczną
nanorurek i nanoprętów ditlenku tytanu

20:00-0:00 .....

Spotkanie towarzyskie

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"Piątek 3.06.2016


9:15-10:00 .....

WYKŁAD PLENARNY dr Kamil Brzóska, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej, Warszawa - Mechanizmy toksycznoœści nanocząstek srebra
10:00-10:30 .....

WYKŁAD 3 lek. Maciej Nowacki, Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej,Collegium Medicum UMK, Toruń - Nanomateriały w chirurgii onkologicznej - teoria i praktyka
10:30-11:00 .....

Przerwa kawowa

11:00-12:30 .....

SESJA MŁODYCH (cz. 1) - Komunikaty ustne
.....

.....

11:00 - 11:10   Dorota Mehrholz, Gdański Uniwersytet Medyczny
Nanocząstki srebra alternatywą dla konwencjonalnych antybiotyków
11:10 - 11:20   Marek Składanowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Biosynteza nanocząstek srebra przez promieniowce kwaśnych gleb
leśnych - ich charakterystyka, bakteriobójczość i cytotoksyczność

11:20 - 11:30   Martyna Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Preparatyka nanomateriałów wykorzystywanych w detekcji związków kompleksowych
11:30 - 11:40   Paulina Głowala, Uniwersytet Warszawski
Biodegradowalne mikrosfery PLGA modyfikowane nanocząstkami złota - otrzymywanie
i charakterystyka nośników leków

11:40 - 11:50   Marcin Drozd, Politechnika Warszawski
Chemisorpcja pochodnych ditiokarbaminianów - nowe możliwości funkcjonalizacji nanomateriałów
11:50 - 12:00   Sylwia Świątek, PAN Kraków
Funkcjonalizacja powierzchni złota poprzez adsorpcję wołowej beta-laktoglobuliny
12:00 - 12:10   Ewelina Chrzanowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filmy chitozanowe modyfikowane glinokrzemianami: otrzymywanie i właściwości
12:10 - 12:20   Mariusz Cierech, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Znaczenie modyfikacji polimetakrylanu metylu nanocząstkami tlenku cynku
dla formowania biofilmu grzybiczego

12:30-13:30 .....

Lunch

12:50-13:30 .....

SESJA PLAKATOWA 2
plik pdf
13:30-14:50 .....

SESJA MŁODYCH (cz. 2) - Komunikaty ustne
.....

.....

13:30 - 13:40   Wioletta Liwińska, Uniwersytet Warszawski
Nanożele modyfikowane oligonukleotydami jako nośniki leków
13:40 - 13:50   Agnieszka Sebai, Politechnika Warszawska
Aktywność antymikrobiologiczna poliestrowych systemów leków o kontrolowanym
czasie uwalniania

13:50 - 14:00   Aleksandra Kruk, Politechnika Warszawska
Cytotoksyczność poliestrowych rusztowań przeznaczonych
do hodowli chondrocytów

14:00 - 14:10   Ewelina Zielińska, Gdański Uniwersytet Medyczny
L-NIL w prewencji cytotoksycznego działania nanocząstek srebra na ludzkie komórki osteoblastów
14:10 - 14:20   Szymon Kowalski, Gdański Uniwersytet Medyczny
Zaburzenia systemu antyoksydacyjnego i indukcja apoptozy w mysich
komórkach hipokampa eksponowanych na działanie nanocząstek tlenku miedzi

14:20 - 14:30   Renata Szydlak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Proliferacja komórek na podłożach modyfikowanych chemicznie i mechanicznie
14:30 - 14:40   Magdalena Matysiak, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
Ocena cytotoksycznego działania mieszanin nanocząstek
14:40 - 14:50   Katarzyna Pietkun, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
Nanobiomateriały w dermatologii, dermatologii estetycznej i chirurgii
plastycznej. Analiza naukowych i ekonomicznych kierunków rozwoju

15:00-15:30 .....

Uroczyste zakończenie konferencji,
rozstrzygnięcie konkursu
i wręczenie nagród